HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 40

JPEG (Deze pagina), 633.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

39
de vereffening van het verschil tusschen de waarde op
den dag van levering en den dag van koop en ver- s
koop is het doel. Er is derhalve sprake van een wed-
denschap op den loop der koersen, zuiver dobbelspel.
Er zijn slechts weinige fondsen, waarin aan de Amster-
damsche beurs een dergelijke handel kan worden
gevoerd. Het stelsel van affaires op tijd is echter tot
grooten bloei gekomen aan sommige buitenlandsche
beurzen met name te Londen en Parijs, zoodat tal van
groote speculanten tot deze markten hunne toevlucht
moeten nemen. Men heeft daar nog verschillende
andere vormen van termijnaffaire. De meest voorko-
mende zijn de premieaffairen. Hierbij onderscheidt men
de te leveren premieaffaire en de te ontvangen premie-
affaire. In ’t eerste geval verbindt zich de verkooper,
t tegen ontvangst van een overeengekomen premie, tot
levering van zekere fondsen binnen een bepaalden
termijn, ter keuze van den kooper, en tot een overeen-
gekomen koopprijs; de kooper kan dus de stukken ‘
nemen of weigeren en verspeelt niet meer dan zijne j
premie. In het andere geval verbindt zich de kooper l
tegen genot eener premie, tot de in ontvangstneming
van zekere fondsen, de verkooper krijgt dus de keuze ‘
tusschen het al of niet leveren der verkochte fondsen, J
met hoogstens de gestelde premie als verlies. `
Hypoáheelc. i
Spraken wij reeds over hypotheek, in verband met t
pandbrieven van hypotheekbanken, de hypotheek zelf r
dient velen tot geldbelegging.
Vaste goederen staan in de kadastrale boeken inge-
schreven op naam van den eigenaar. Neemt deze geld