HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 38

JPEG (Deze pagina), 684.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

37
an Am- faires en alles. wat betrekking heeft op geldleeningen
:tenhan­ tegen onderpand van fondsen. f
zij het De vereeniging voor den effectenhandel noteert el-
alingen ken dag tegen welke koersen de verschillende fondsen
r Verg_ worden verhandeld en maakt onmiddellijk na beurs een
an met lijst op, waarin de hoogste en laagste koers van dien
gezon­ dag, benevens de koers van den vorigen dag voor elk
of ver- fonds wordt aangeteekend. Niet alle fondsen worden
epaljn- op de beurs verhandeld en van de verhandelde fondsen ,
telt Zij komen niet alle op de prijscourant van de verg. voor. i
2Am. Slechts die fondsen komen daarvoor in aanmerking,
com- waarvan de opname door één of meer leden der verg.
togen wordt gevraagd. De meeste fondsen worden in per-
incia­ centen genoteerd, de bij te rekenen rente kan men
pro- vinden, wat het procent en de vervaldagen der cou-
iciale pons betreft, in speciale kolommen. Aandeelen, die
ë der geen vaste rente geven, worden zonder bijberekening
äffgc- van rente verhandeld. De koers zal dus als het divi­ _
rerg. dend er afgeknipt is, evenveel lager worden genoteerd
ïdgy als er procenten dividend worden uitgekeerd. Men l
lons noemt eene prijsnoteering, waarbij de rente in den
zijn koers is begrepen, noteering in eensgevend geld. De- ,
den zelfde naam gebruikt men, wanneer fondsen niet in j
gejj percenten maar in het aantal guldens, dat er voor ge- l
[en, geven wordt, worden genoteerd. <
ijn, Na alles wat reeds over belegging van gelden in
in effecten is gezegd, nog eenige korte opmerkingen over j
Op speculatie. Hiervoor worden verschillende vormen ge- `
in kozen. De eenvoudigste is, dat men daartoe geschikte
en fondsen aankoopt, ten volle betaalt of op prolongatie,
tf- welk laatste geval reeds uitvoeriger werd besproken. ,