HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 37

JPEG (Deze pagina), 634.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

er

~ 36
bekijken. Zij was oorspronkelijk eene verg. van Am-
, sterd. effectenhandelaren, hoewel niet alle cffectenhan­
delaren er lid van waren. Tegenwoordig heeft zij het
i monopolie van den effectenhandel; een der bepalingen
uit haar reglement verbiedt eenvoudig leden der Verg.
of hunne bedienden affaires te doen anders dan met
ll leden der Vereeniging of hunne bedienden. uitgezon-
derd in die gevallen, waarin openbare verkoop of ver-
koop ter beurze vau fondsen door wettelijke bepalin-
gen wordt voorgeschreven. ln haar reglement stelt zij
dc regelen vast waaronder de effectenhandel te Am-
sterdam wordt uitgeoefend, de provisiën, die de com-
missionairs elkander en het publiek in rekening mogen
brengen, terwijl een overeenkomst met den ,, Provincia-
len bond voor den effecten- en geldhandel," de pro-
visieberekening tusschen Amsterdam en de provinciale
effectenfirma’s regelt. Zij heeft verder een gedeelte der
beurs van de gemeente gehuurd en ingericht als effec-
4 tenbeurs, waarop allen anderen dan leden der verg.
en hunne bedienden den toegang is verboden. Verder
‘ bepaalt zij de vaste omrekengetallen, van welke coupons
en dividenden de stukken bij levering moeten zijn
voorzien, wanneer de verantwoordelijkheid van den
` verkooper eindigt en die des koopers begint; regelt
zij den handel in Recepissen, d. z. voorloopige stukken,
die zoo lang de werkelijke stukken er nog niet zijn,
in plaats daarvan worden uitgereikt, den handel in
è Aandeelen van Maatschappijen en in inschrijving op
de Grootboeken der Nationale Schuld, den handel in
l j coupons, tijdaffaires, in ’t algemeen en van aandeelen
f Nederl. Handelsrnaatschappij in ’t bijzonder, premieaf-
X ~ "-èfvrg Y ’