HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 36

JPEG (Deze pagina), 611.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

35
ïê zooveel minder is. Het verminderen eener prolg. is ,
*05- alleen toegestaan op den vervaldag. `
ïdëï Prolongatie is een middel dat speculanten aangrij-
pen om met weinig geld groote speculaties uit te
sen voeren. Het is toch duidelijk, dat men slechts een be-
zan drag van flOO behoeft om een stuk van f1000 te be-
ää- talen. Degenen die niet gezorgd hebben, dat zij nog
’OP een sommetje hebben achtergehouden om bij te pas-
eer sen, wanneer teruggang van den koers der effecten ,
m- zulks noodzakelijk maakt, zijn er echter in zoo’n ge- {
QT- val slecht aan toe. Zij moeten hunne posities door ge-
fóï brek aan surplus liquideeren. Sommigen maken van
ï€- prolongatie gebruik om hooge rente van hun geld te
maken. Men kan fondsen koopen met hooge rente
an bijv. 6 pCt., die, laten wij zeggen pari staan. Elke
ên fll0O aan gekochte fondsen, staat het sluiten vanf1000
ia- prolg. toe. Men geniet dan f66 rente per jaar en be-
kë taalt f12 prolg. provisie en 12 maanden rente over a
j‘ï‘ f1000. ls de rente 3 pCt. (zij is vaak veel lager) dan
kt? kost de prolg. aan rente en provisie per jaarf42. Men
ïf- verdient dus het verschil tusschen foö en f42, d.i. f24,
F- met een kapitaal van f100. Het bezwaar is natuurlijk «
U, de mogelijke teruggang in den koers der effecten, {
a" waardoor de zoo mooi berekende interest wel eens in A
E- verlies kan veranderen. ,‘
)_ K
i- _”__­-
Z. VEREENIOINO VOOR DEN EEEECTENHANDEL X
1- TE AMSTERDAM.
H Deze verg. is zoo dikwijls ter sprake gekomen, dat
" het niet overbodig schijnt hare werking even nader te ~