HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 35

JPEG (Deze pagina), 605.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

34
p, tijds, geen minimum van vijftien dagen betaald te
ä worden. Zij moet worden betaald: bij afloopende pos-
ï ten, tegelijk met de hoofdsom; bij niet afloopende
' posten op den eersten beursdag na den vervaldag.
Art. 51. De waarde van het onderpand in fondsen
lt moet steeds volgens beursprijs, zonder bijvoeging van
rente, bij beleeningen met 20 pCt, en bij prolonga-
tiën en geldleeningen oncall met 10 pCt. het beloop
van het voorschot te boven gaan, Telkens, wanneer
bij daling van de beursprijzen de waarde van het on-
derpand tot beneden het vereischte bedrag mocht ver-
minderen, moet het, uiterlijk den volgenden dag, vóór
12 ure des middags, tot dat bedrag worden aange-
vuld.
De genoemde prolongatiën en beleeningen (waarvan
de laatste sporadisch voorkomen) worden gesloten
volgens formulier door de Verg. vastgesteld, in zooda-
l nige termen, dat bijv. de geldgever bij in gebreke
­ blijven om het onderpand aan te vullen van de zijde
des geldnemers bevoegd is, daags na eene gerechtelijke
insinuatie tot aanvulling of betaling, de verpande ef-
fecten door twee makelaars ter beurze te doen ver-
` koopen, teneinde uit de opbrengst daarvan hoofdsom,
renten en kosten te verhalen, behoudens de aanspra-
kelijkheid van den geldnemer voor het te kort komende.
. De kosten van eene prolongatie zijn 1 per Mille pro-
jp visie per maand en bij vooruitbetaling, met een mi-
ï nimum van fl en de rente van den dag van sluiting.
Bij besluit van Sept. 1905 verbood de Verg. afbeta-
j ling bij gedeelten, anders dan door aflossing van den
I geheelen post en sluiting van een nieuwe, die dan
Q gg g i .g__“___,,..