HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 32

JPEG (Deze pagina), 656.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

` 31
Spoorwegleemlngcoz. ,
Tot de gezochte beleggingen behooren ook spoor-
wegleeningen, ten onzent 0.a. de obligatieleeningen der
Holl. ijzeren Spoorweg Mij. en der Mij. tot Exploi-
tatie van Staatsspoorwegen. Wanneer nl. een spoorweg-
Mij. aan haar aandeelenkapitaal niet voldoende heeft
r tot aanleg van nieuwe lijnen, tot het aanbrengen van
verbeteringen in de oude, of aanschaffing van nieuw
, materiaal, geeft zij een obligatieleening uit met een
bepaald aangewezen gedeelte van hare bezittingen als
onderpand. Worden geen speciale eigendommen daartoe
aangewezen, dan dient het totale bezit der Mij. als
zoodanig. Men ziet, dat de op deze wijze gevormde
schuldbrieven in alle opzichten goed zijn, indien de
spoor, die het betreft winstgevend werkt en het totale
bedrag, dat geleend is, niet grooter is dan de waarde
der bezittingen, die als dekking dienen. Dit nu is bij
onze Nederl. sporen inderdaad het geval. De stukken l
zijn dan ook eerste klasse beleggingspapieren.
Op ’t gebied van spoorwegfondsen verdienen bijzon­
dere opmerking de zoogen. Amerikaansche sporen, dat
zijn spoorwegen, die grootendeels loopen door de Ver- l
eenigde Staten van Noord­Amerika en Mexico en waar-
van de aandeelen druk verhandeld speculatiepaper
vormen. Niet te ontkennen valt, dat sommige onder
deze spoorwegMij.en uitstekende winsten maken, maar
het meerendeel heeft op haar aandeelenkapitaal nog `E
nooit eenig dividend uitgekeerd, zoodat de kooper
geen prijs stelt op het aangekochte fonds uit een oog-
punt van rentebelegging, maar alleen in de hoop, dat r
een ander er morgen meer voor zal willen betalen. *