HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 31

JPEG (Deze pagina), 621.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

a W n
30 l
treft en het onderpand der hypotheken altijd meer
waard is dan het als zoodanig geleende geld, dan zijn
de genoemde pandbrieven een uitstekende geldbeleg~
ging. Nu is aan de gestelde eischen, bij de meeste hy-
potheekbanken wel op nauwgezette wijze voldaan. Er
ontbreekt echter nog steeds eene bepaling in ons bur-
gerlijk wetboek, waarbij deze zaak onder staats-controle t
wordt gebracht.
De winst, die de hypotheekbank maakt, zit ten deele .
in het verschil tusschen de interest, die zij geniet van
de hypotheken, en betaald aan de pandbriefhoudcrs;
voor ’t overige in provisiën en vergoedingen voor
vervroegde aflossing.
Analoge instellingen zijn scheepsverbandmaatschap-
pijen, waarvan er sinds kort eenige hier te lande op-
· gericht zijn en die zich ten doel stellen geld uit te
leenen aan eigenaars van schepen. Ook deze banken
geven pandbrieven uit om zich kapitaal te verschaffen.
Zij eischen natuurlijk van de eigenaars der betrokken
V schepen, dat deze bij soliede maatschappijen tegen de
gevolgen van zeegevaar verzekerd zijn, evenals hypo-
theekbanken van de bezitters van ide verhypotheekte
vaste goederen eischen verzekering tegen brandschade.
De genoemde beleggingspapieren hebben onder het
publiek over ’t algemeen een goeden naam en niet
l geheel ten onrechte. Het zou jammer zijn, wanneer een
geschiedenis, als in deze dagen met de Hollandsche
, hypotheekbank is afgespeeld, oorzaak was, dat hierin
verandering kwam, vooral waar hier een kwestie van
y oneerlijkheid aan de orde is, dus iets, wat metden aard
l van het bedrijf betrekkelijk weinig heeft te maken.