HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 30

JPEG (Deze pagina), 639.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

29
jl .
komt is 0.i. uiterst gering. Deze fondsen, vooral die
van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vormen dan
ook een belangrijke plaats onder de beleggingspapieren.
l Daarbij komt, dat deze hoofdsoorten vooral ten alle
tijde goed verkoopbaar zijn en een behoorlijke rente ‘
opleveren. Het nadeel der 4 pCt. fondsen is, dat zij
° gewoonlijk ter beurze met meer dan de nominale
W waarde betaald worden, terwijl slechts het nominale
bedrag wordt uitbetaald, wanneer de stukken worden
ingetrokken, wat de houders op een schade van f3O l
à f40 komt te staan.
Hypoá/zee/cbaozkan.
. Wie vaste eigendommen bezit en tijdelijk of duur- ,
zaam geld behoeft, kan een hypotheek nemen op zijne j
eigendommen. i
; Staat het een ieder vrij een ander op onderpand t
van huizen of landerijen geld voor te schieten, de in- t
richtingen, die daarvan een bepaald beroep maken, l
zijn de hypotheekbanken. Dit zijn vennootschappen
met een aandeelenkapitaal, dat in verhouding tot de j
Y omzetten der instelling veelal niet zeer groot is, bij j
vele banken slechts gedeeltelijk gestort. Het is duide- ‘
lijk, dat, wanneer deze hypotheekbanken alleen hun
Y kapitaal hadden om in leen uit te geven, het bedrijf ,
nooit zeer groot kon worden. Dit is dan ook niet het jl
geval, er is een andere weg op gevonden. Waar de
hypotheekbank eenerzijds geld uitleent met vaste goe-
deren als onderpand, neemt zij aan den anderen kant
geld op, door het uitgeven van pandbrieven. Wanneer
de bank nu zorg draagt, dat het bedrag aan uitstaande
lï pandbrieven de totale som der hypotheken niet over- ‘