HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 29

JPEG (Deze pagina), 631.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

28
li
waarover de premie te vroeg wordt betaalde. Op deze
wijze berekend wordt de contante waarde van een pre-
mie die in ,1977 had moeten trekken, ongeveer ‘/S van
de waarde. Behalve de genoemde leeningen bestaan i
nog een groot aantal hier te lande minder bekende
soorten. Vooral Hongaarsche, Oostenrijksche en Rus-
sische genieten eenige bekendheid. Over ’t algemeen i
zijn deze soorten veel duurder dan de bovengenoemde A
en geven daarentegen meer kans op een prijs. Komen
zij met de kleinste premie uit, dan lijdt de eigenaar,
in verband met den koers ter beurze een niet onbe-
langrijke schade. De mogelijkheid bestaat zich tegen
deze schade te verzekeren, waarvoor men bij elke trek- ,
king een kleinigheid betaalt en dan in het genoemde
geval een ander niet uitgeloot lot voor het zijne in de
plaats krijgt. ;
Szfcclelijlce Zeeozmgevz.
Het aantal stedelijke leeningen is in de laatste jaren
A ontzettend toegenomen, niet het minst door het bijna
overal reeds gedeeltelijk ingevoerde systeem van ge-
meente-exploitatie. Wanneer men de meeste gemeente- Y
begrootingen bekijkt, wordt dan ook een flink gedeelte i
der uitgaven gevormd door rente van leeningen. ï
ln Amsterdam is dat al zeer sterk het geval. De T
j ` begrooting van Amsterdam moet elk jaar met groote
j zorg worden sluitend gemaakt. Tal van nuttige en nood-
E zakelijke dingen moeten steeds wachten door gebrek tï
aan geld. Als belegging zijn deze gemeenteschulden
echter niet zoo slecht. De kans, dat ooit een Neder-
' landsche stad niet in staat zal blijken de rente over het Q
, geleende te betalen, zonder dat het Rijk zelve ter hulp