HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 28

JPEG (Deze pagina), 645.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

j 27
15 September fr. 25.000, 15 Mei en 15 Nov. fr. 10000.
i Van 15 jan. 1911 tot 15 Nov. 1977 op 15 jan.
i hoogste premie fr.100.000, 15 Maart fr. 25.000, 15
. juli fr. 50.000, 15 Sept. fr. 20.060, 15 Mei en 15 Nov.
t fr. 10.000.
De zonder premie uitgelote stukken zijn aflosbaar
met fr.110. Verjaring uitlotingen na 30, coupons na 5
jaar. Deze leening mag vóór 1 juli 1907 niet gecon-
verteerd worden. Onlangs heeft het gemeentebestuur
van Brussel besloten per 1 juli 1907 deze leening in
te trekken en daarvoor een 2 pCt. leening uitte geven
met een ander trekkingsplan. De oude leening, die
nog tot 1977 zou loopen, wordt afgelost door ver-
vroegde trekkingen. ln den loop van 1906 zullen alle
trekkingen achter elkaar plaats vinden, zoodat alle obli-
v gatiën per 1 juli 1907 met een bepaald bedrag zullen
worden afbetaald. Tot 15 Februari 1906 bestond de
gelegenheid voor bezitters van 21/2pCt.loteninte schrij-
ven op de nieuweleening. Voor Nederlandsche houders
bestaat evenwel een eigenaardig inconveniënt. De lo- l
terijwet van 1905 heeft namelijk nieuwe bepalingen
op premieleeningen geschapen, waarbij er eene, waar-
aan deze nieuwe Brusselsche leening niet voldoet, nl. l
het beschikbaar stellen van gelijke jaarlijksche bedragen
ter betaling van rente en premiën (annuiteiten). Door deze
bepaling zal de handel in deze loten in ’t openbaar niet
geoorloofd zijn en daardoor de toekomstige Neder-
landsche bezitter sterk gedupeerd worden. De premiën, i
< waarmee de 2*/2 pCt. loten uitkomen en waarvan de
kleinste fr. 10 is, worden gekort met een rente van 3 _
x pCt., rente op rente gerekend over het aantal jaren, «
r