HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 26

JPEG (Deze pagina), 605.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

25
nummer dragende en groot f100, benevens stukken
van f1000, die elk een geheele serie vormen. Tweemaal
's jaars heeft eene trekking plaats nl. 15 januari en 15
juli. Sedert 1895 is de hoogste prijs op 15 januari
f1000O en op 15 juli f25000, op 15 juli 1942 bij de
eindtrekking 1 premie van f5000O, 1 van f1000O.
De loten waarvan de seriën zijn uitgekomen zonder
premie worden à pari afgelost, wat op dit oogenblik
een verlies van j f11 per lot is.
De betaling der premiën geschiedt op 1 jan. en 1
juli volgende op de t;e1<king.
Loten Stad Rotterdam.
De stad Rotterdam heeft eene leening van 1868,
groot f7.200.000, in loten van f100, met 3 pCt. rente,
en coupons van f3 per stuk, vervallende éénmaal ’sjaars
» nl. op 1 jan, De leening duurt tot 1936 met trekkin-
· gen 2 maal per jaar op 1 April en 1 October. Sedert
1878 worden alleen op 1 April premiën uitgeloot. De
stukken, uitgeloot in October en die waarop in April
j geen premie valt bij uitloting zijn à pari aflosbaar. l
j De trekking van April is betaalbaar 1 juli (zonder ren-
tevergoeding vanaf 1 jan.), die van 1 Oct. per 1 jan.
daaropvolgende. De prijzen, die op deze loten op 1
April jaarlijks vallen, zijn:
1 premie van f1000O, 1 premie van f1500, 1 premie 1
van f1000, 7 premiën van f500, 45 premiën van f200. j
X/aardeloos door verjaring zijn de uitgelote stukken
• na 30, coupons na 5 jaar; dit geldt ook voor 3 pCt. l
loten Amsterdam.
Verdere Nederlandsche premie- en lotenleeningen j
zijn de 3 pCt. leening der Mij. voor Oemeentecrediet, ï