HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 25

JPEG (Deze pagina), 591.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

24
Pr0mi0­ en lozfmzlaaningan.
Wanneer de rente, die eene onderneming of een
staat voor het te leenen geld zal betalen, gedeeltelijk
gebruikt wordt om premiën te vormen en slechts voor
het restant als interest wordt uitgekeerd, spreekt men
van premieleeningen. Wordt het geheele voor rente
bestemde bedrag in premiën omgezet, dan heeft men
een lotenleening. In den regel worden deze uitdrukkin-
gen door elkaar gebruikt zonder verschil in beteekenis.
Het is een feit, dat van sommige lotensoorten hier
te lande niet alleen duizenden, maar zelfs honderddui-
zenden in omloop zijn. De groote menigte koopt zoo-
dra zij een klein bedrag ongebruikt heeft liggen, een
lot Brussel of Antwerpen of Amsterdam. De cijfers
zullen aanwijzen hoe gering de kans is op een groo-
te prijs, wat bovendien ieder, die veel met genoemde ,
loten in aanraking komt, zal jbeamen. Daarbij komt, ·
dat de rente, die genoten wordt, uiterst laag is en er
meestal een niet geringe kans bestaat dat zoo’n lot met
minder uitloot, dan men er voor gaf, wat niet zelden
een aanzienlijk verlies met zich brengt. Wanneer het
aankoopen dezer loten dan ook al algemeen is, zoo
erg aanbevelenswaardig is het niet altijd. In verband
met een en ander is een eenigszins nauwkeuriger be-
schouwing van eenige der voornaamste soorten niet
, onaardig.
l 3 pCZ. Loten Amszferclcmz.
De stad Amsterdam gaf in 1874 uit eene premie- •
. leening groot 21 milloen gulden, met 3 pCt. rente,
coupon 1 jan. en 1 juli. De leening was verdeeld in
21000 seriën, elk van 10 stuks, alle 10 hetzelfde serie-