HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 24

JPEG (Deze pagina), 673.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

23
wachten, dat met de 2 overgeblevene, binnen afzien-
baren tijd denzelfden weg zal worden ingeslagen. Aan-
gezien de fl. °/w vroeger op f1.20, thans op t l.- wordt
berekend door de Verg. voor den effectenhandel, was
de noteering dezer fondsen die tegenwoordig ongeveer
10O°/0 is, vroeger lager n.l.ongcveer1°"/mo >< lOO°/0:circa 83
à 84 pCt. De Oostenrijksche monarchie is een staat met vrij
sterk ontwikkelde industrie en landbouw, zoodat dezefond­
sen als vrij wel solide zijn te beschouwen. Alleen de vrees
voor uiteenvallen van het Rijk bij overlijden van den
ouden keizer zou den al te nauwgezetten belegger een
gevaar kunnen schijnen, hetzelfde geldt voor Hongaar-
sche staatsleeningen, waar overigens de economische
toestand van dit koninkrijk nog al goed is te noemen.
Van de overige Europeesche staatsfondsen, die hier te
lande in tamelijke bedragen in omloop zijn, zoo o.a.
I Bulgarije, Servië. Turkije, Spanje, valt wat de soliditeit
betreft niet meer te zeggen, dan dat zij door de eigen-
aardige toestanden in deze staten geen eerste klasse be-
legging vormen. Daarmee is echter niet gezegd, dat
den bezitters groote gevaren boven het hoofd hangen.
Van de buiten-Europeesche staatsfondsen zijn in den
laatsten tijd door ons publiek sterk aangekocht japansche
en Braziliaansche staatsleeningen. Ook 5 pCt. Binnenl.
Mexico komt vrij veel voor. Van al deze fondsen zou-
den wij kunnen zeggen, dat zij goede tweede klasse I
beleggingen vormen, waarmee bedoeld wordt, dat de I
· genoemde staten finantieel niet slecht staan, maar toch
j niet goed genoeg om den belegger genoegen te doen
i nemen met een rente als bijv. Nederlandsche staats-
schuld oplevert.
I
I
I