HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 20

JPEG (Deze pagina), 656.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

19 _
noemde obligatiën Ned. Werk. Schuld komen voor
stukken van f100, 500 en 1000 ~ de coupons zijn
groot fl.50, f7.50 en f15 -­ de koers ter Beurze der
Nederl. Staatsschuld is meestal zoodanig, dat de kooper
318 à 31/4 procent rente van zijn geld maakt. Waar
deze belegging een hoogst solide is, kunnen wij hen,
die het meer om de zekerheid dan hooge rente te t
doen is, niet sterk genoeg aanraden deze effecten aan
i te koopen. Wij zouden nu de staatsschuld van alle
andeae landen kunnen nagaan; waar ons land echter W
slechts bij weinigen van deze sterk is geïnteresseerd, g
zullen wij ons daartoe zooveel mogelijk beperken.
In dat verband komen wel het eerst in aanmerking j
Russische fondsen, waarvan kolossale sommen in ’t be-
zit van onze landgenooten zijn en die, door dezen
laatsten oorlog en daarop volgende revolutie velen een
belangrijk deel van hun bezit hebben doen verliezen.
. Het is hier te lande tot voor eenige jaren de gewoonte
, geweest van hen, die het publiek bij het aankoopen
t van beleggingspapieren behulpzaam waren, Rus-
­ sische fondsen steeds als prima solide aan te bevelen.
1 Dat deze gewoonte onder de huidige omstandigheden l
e tot belangrijke schadeposten heeft geleid, spreekt van
e zelf.
n Bij de berekening der waarde, die de verschillende
n fondsen volgens de koers ter beurze hebben, heeft de l
de Amsterdamsche vereeniging voor den effectenhandel,
2- die den fondsenhandel ter Amsterd. beurze beheerscht,
r- vastgesteld dat bij de fondsen in vreemde muntsoort
jk uitgedrukt vaste omrekengetallen moeten worden ge- ‘
e· bruikt. Zoo wordt 1 £ op f 12, I RM. op 60 ct.. 1 franc, *.