HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 19

JPEG (Deze pagina), 640.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

I
18
zich moet onderwerpen, dikwijls vrij veel moeilijkheden
op voor personen, die onbekend zijn in dergelijke
zaken, aan den anderen kant vormen de vereischte
formaliteiten een waarborg tegen bedrog en vervreem-
ding. Om den handel in genoemde schuldbewijzen ge-
makkelijker te maken, zijn reeds in 1809 opgericht
zoogenaamde administratiekantoren, die aanzienlijke be-
dragen op hunnen naam hebben doen inschrijven,
waartegen zij certificaten uitgeven aan toonder en voor- I
zien van halfjaarlijksche coupons per 1 jan. en 1 juli
en een bewijs ter verkrijging van een nieuw coupon-
blad. Deze certificaten zijn in stukken van f100, f200,
f-100, f500, f600, f8OO en f1000 en worden voor
contróle, dat ’t administratiekantoor tot de uitgifte be-
voegd was, door het bureau van verificatie geviseerd.
Het administratiekantoor ontvangt als loon voor hare
bemoeing 1 pCt. van de rente, zoodat de coupons,
in plaats van f1.25, f2.50, f5.--, f6.25, f7.50, flO en
f12.50, worden f1.23‘/2, f2.47, f4.95, 6.181/2, 7.42*/2,
f9.Q0 en f 12.37*/2. De coupons der certificaten zijn niet
aan verjaring onderhevig, zoodat zelfs de oudste cou-
pons nog worden betaald. De 3 pCt. Staatsschuld
bestaat ten deele uit inschrijvingen op het genoemde
j grootboek, anderdeels uit obligatiën aan toonder. De
I, rente is betaalbaar 1 Maart en 1 September. Van
I eerstgenoemde bestaan weer certificaten in stukken van
, f1000, f500, f20O en f10().
Daar ook hier van de coupon 1 pCt. wordt afge-
trokken voor loon van het administratiekantoor, wor-
den de coupons der genoemde stukken respectievelijk
I f14.85, f7.421/2, f2.Q7 en f1.48‘/2. Van de bovenge-