HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 18

JPEG (Deze pagina), 665.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

l
17
, ging aantrekken, die zij vroeger niet als zoodanig erkend
tg had, werden geldleeningen door den staat menigvul~
t ..
j enger en veranderden van karakter. Het warenrvooral
‘, dure oorlogen, die bij vele staten een belangrijke rol
speelden bij ’t ontstaan en grooter worden der schuld. _
Op dit oogenblik heeft zoo goed als elke beschaafde ,
gj staat een aanzienlijken schuldenlast. Het hangt natuurlijk 1
van de economische positie van het land veel af, tegen
welken rentevoet een staat geld ter leen kan ontvangen. ,
Landen, die in een eerste ontwikkelingsphase verkeeren,
die nog slechts dun bevolkt zijn en waar landbouw
en industrie dus nog geen hoogen bloei hebben be-
reikt, zullen hoogere rente moeten betalen dan de oude, i
dicht bevolkte landen van West-Europa. Waar wij
ons een kort overzicht voorstelden van de hier te lande i
meest voorkomende staatspapieren, zullen wij een be- l
gin maken met ons eigen land. Nederland heeft, in
verhouding tot het aantal inwoners en de oppervlakte
1 een zeer aanzienlijke staatsschuld. Het totale bedrag dat
1 op dit oogenblik uitstaat is f1.140.000.000 ongeveer, 1
‘ waarvan j 630 millioen à 21/2 pCt‘, j 510 millioen
à 3 pCt. De 2*/2 pCt. staatsschuld is grootendeels af- ,
1 komstig van vóór 1814 en bestaat in haar geheel uit i
inschrijvingen op het grootboek der Nationale Werke- I
lijke Schuld, eene instelling, waar iedere geldschieter
wordt ingeschreven. De vordering is dus op naam
en het ontvangen der rente (’t geen op l jan. en 1]uli
plaats vindt) of overschrijving der vordering op een
anderen naam kan niet geschieden dan met medewer-
king van den eigenaar. Levert een en ander, niet het
minst door de ingewikkelde bepalingen, waaraan men xt
2 .