HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 17

JPEG (Deze pagina), 614.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

l
` l
16 Eg
met den termijn van opzegging. In 't laatste geval wordt °
meestal 4 pCt. rente vergoed.
Deze belegging van tijdelijke kasgelden, wij wijzen li
hier nogmaals op, heeft dit belangrijke voordeel boven
spaarbanken, dat een vrijwel onbeperkt bedrag onmid­
j delijk terugverkregen kan worden. lf
Een bezwaar zou kunnen zijn, de grootere kans van
verliezen bij bankiers dan bij spaarbanken. De meeste
groote banken ten onzent echter rusten gelukkig op j
een te soliede basis en worden op een te degelijke
wijze beheerd dan dat men daar bang voor behoeft
te zijn.
Wij zijn nu genaderd tot het bespreken van geld-
belegging, door aankoop van effecten. Effecten zijn
in ’t algemeen schuldbewijzen, afgegeven door een
staat of zijne onderdeelen, particuliere inrichtingen of
zelfs bijzondere personen.
Wij zullen eerst de aandachtwijden aan staatspapieren.
Reeds eeuwen geleden gebeurde het soms, dat de
t vorsten van hunne onderdanen geld ter leen ontvingen, .
al of niet tegen betaling van rente en meestal met ·
belofte van teruggave in een bepaalden tijd. De groep
onderdanen, die den vorst op deze wijze van geld .
voorzag, werd dan gewoonlijk het een of ander privi-
lege in ruil gegeven. Vaak bestond zoo ’n groep geld-
schieters uit de poorters van een stad, waartegen de
stad dan verschillende voorrechten ontving. Later, toen
, de huishouding van den staat geheel anders werd, de
vorst langzamerhand in de meeste staten, zijne verant-
woording ging deelen met door de onderdanen geko-
zenen en de staat zelve van lieverlede zich belangen
l
I.