HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 16

JPEG (Deze pagina), 647.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

1 15
mogelijke verliezen niet zoo groot. In de geschiedenis
der Nutsspaarbank is het nog slechts een heel enkele
keer gebeurd, dat door plaatselijke faillissementen of
anderszins moeilijkheden ontstonden, die echter
j bijna altijd zonder schade voor de inleggers ein-
l argaen.
Blijkt uit het bovenstaande dat de genoemde spaar-
inrichtingen, vooral de eerste uitstekende diensten be- :
wijzen, de spaarbank komt ons niet de ideale inrichting ‘
voor, voor wat n1en tegenwoordig noemt de handel- j
Qj drijvende middenstand. Het is vooral het betrekkelijk ï
j kleine bedrag dat zonder voorafgaande opvraging kan 5
terugontvangen worden, wat het beleggen van vaak
zeer tijdelijke overschotten voor winkeliers tot een j
groot bezwaar maakt. Een doeltreffender en meer J
practische belegging komt ons voor het depositosysteem j
der groote bankiers.
Deposito Banken, waarover later meer bijzonderheden,
maken er sinds lang geen onbelangrijk bedrijf van,
gelden in bewaring te nemen, tegen vergoeding van .
rente. De rente, die in dat geval vergoed wordt,
hangt af van de opzeggingstermijn, waaraan de
geldgever zich wenscht te onderwerpen. Hoe langer l
de termijn van opzegging, hoe meer interest men
¢ geniet.
Zoo heeft men bij de meeste groote inrichtingen op
dat gebied de keuze tusschen deponeeren zonder op- l
. zeggingstermijn, waarbij de rentevergoeding betrekkelijk
1 laag is en waarbij men zijn geld op ’t eerste verzoek
terug kan ontvangen. Verder met 10 dagen, 3 maanden, p
j; 6 maanden en een jaar, waarbij de rente hooger wordt, l
i ia
la