HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 15

JPEG (Deze pagina), 641.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

nl
14 I
zonder voorafgaande opvraging ten allen tijde dispo-
neeren. Bedragen boven f 25 dienen 10 dagen van te
voren te worden opgevraagd. (Inmiddels worden op
I personen, die aan het kantoor bekend zijn, meermalen
milder voorwaarden toegepast.) Iedere inlegger kan á
i verder op verzoek zijne vordering op de spaarbank
I geheel of gedeeltelijk laten overschrijven naar het
grootboek der Nationale werkelijke schuld, welke in-
stelling wij later zullen behandelen.
j De rijkspostspaarbank heeft, wat het beheer der
belangrijke bedragen betreft, die aan haar worden toe-
i vertrouwd, een administratie geheel onafhankelijk van
’s Rijks-schatkist.
Het bestuur der bank, belegt de gelden, in verband
met wettelijke voorschriften en onder overheidscontröle
in uitstekende staats- provinciale- gemeente of water-
schaps leeningen en geeft gelden aan ondernemingen
in prolongatie uit, waartegen zij een zelfde soort fondsen
als bovengenoemde als zekerheid verkrijgt, die door
haar bij de Nederl. bank worden gedeponeerd. Men ziet
dat de belegging op deze wijze eene zeer zorgvuldigeis.
Instellingen met het zelfde doel, die eveneens eene
j zeer gunstige reputatie hebben zijn de zoogenaamde
‘ Nutsspaarbanken, uitgaande van de mij. tot nut van ’t
i algemeen. In tegenstelling met de postspaarbank werken ¢
j bovengenoemde plaatselijk. Het voert ons te ver in
bijzonderheden ook deze spaarbanken te beschrijven.
Genoeg zij het te verklaren dat de belegging ook hier ,
I eene zorgvuldige is. Waar elke plaatselijke nutsspaar­ I
bank evenwel op zich zelve staat, dus kleinere totale
ontvangsten aanwijst, is het weerstandsvermogen bij j;
I
J la