HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 14

JPEG (Deze pagina), 640.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

13
spaarbanken inziende, eene instelling heeft in ’t leven
geroepen, die aan ongeveer alle te stellen eischen ten
volle beantwoordt. Het reusachtige gebouw, dat voor
` eenige jaren in de van Baerlestraat te Amsterdam is
verrezen als concentratiepunt van de geheele admini-
stratie dezer instelling, getuigt er van, dat deze regee-
ringsonderneming eene zeer geslaagde is. In ’t kort
komt de inrichting der rijkspostspaarbank hierop neer. I,
Aan elk postkantoor en bij alle brievengaarders hier
te lande worden gratis boekjes verkrijgbaar gesteld, waarin Q
door den daartoe aangewezen postambtenaar, de naam á
en woonplaats wordt ingeschreven van den aanvrager. j
Elke storting, wordt in dit boekje ingeschreven door j
den ambtenaar, die tegelijk daarbij zijne handteekening j
plaatst, zoodat fraude vrijwel uitgesloten is. i
Men kan bedragen storten van af 25 ct., terwijl de
totale rentegevende inleg f 1200 niet mag te boven I
gaan. Eenmaal ’s jaars wordt het boekje opgezonden 1
naar de hoofdadministratie te Amsterdam, waar de j
rente wordt berekend en bijgeschreven, waarna de
boekjes weer worden teruggezonden. De interest, die
men vergoed krijgt, wordt berekend naar een rentevoet
van 2,64 ten honderd. Dat men een zoo eigenaardig «
gebroken getal als rentevoet heeft vastgesteld, heeft tot `
oorzaak, dat slechts de interest over perioden van j
halve maanden vergoed wordt; gedeelten daarvan worden
niet berekend.
i Het jaar bestaat uit 24 periodes, elke periode komt '
t dus overeen met 26*/2,, ct. rentevergoeding per 100 gld, A
ai. 11 ct. l_
Wie geld terugverlangt kan tot een bedrag van f25 5
L
l
j 1