HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 13

JPEG (Deze pagina), 591.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

! 12
algemeen lichamen, die zich ten doel stellen gelden
in bewaring te nemen en zoo zorgvuldig mogelijk
l voor de eigenaars te beleggen. Den eigenaar wordt
, dan een zekere rente vergoed, (meestal betrekkelijk ‘
i laag) welke rente één of tweemaal ’s jaars op rekening
[ van den inlegger wordt bijgeschreven.
Een eigenaardigheid is dat deze inrichtingen zich
bijna uitsluitend met zeer kleine bedragen belasten, ’t
meerendeel der bestaande spaarbanken laat geen hoogere
j rentegevende inleg dan eenige honderden guldens toe.
j Het groote voordeel is dat men zeer kleine sommen
I tegelijk kan deponeeren; er zijn er zelfs die stortingen
van 25 ct. toestaan. Daardoor is deze wijze van sparen
zeer geschikt voor den kleinen burger, die dikwijls
van het weekloon slechts een kleinigheid kan terzijde
leggen.
Waar dus het meerendeel der inleggers van finan-
tieele instellingen weinig verstand heeft dient het ver-
trouwen, dat zoo velen blindelings in hunne spaarbank
stellen, door een zoo zorgvuldig mogelijk beheer ten
volle te worden gerechtvaardigd. Van het allergrootste
belang is het dan ook te weten, waarin het bestuur
j der bank de verkregen gelden belegt en of er bij
‘ eventueele verliezen een waarborgfonds bestaat, om te
i voorkomen, dat de verliezen direct de inleggers treffen.
j Het komt ons practisch voor in verband hiermede de
werking na te gaan van een der meest gebruikelijke
spaar-inrichtingen.
RIJKSPOSTSPAARBANK.
Het is de overheid zelve, die, het groote nut van ·
l