HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 10

JPEG (Deze pagina), 646.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

9
den uitgegeven en in 1909 waardeloos zullen zijn.
Het verschil tusschen munten en papiergeld, valt
onmiddelijk in ’t oog. Munten hebben een bepaalde J
j waarde aan metaal, dikwijls slechts weinig verschillende
i van de waarde, die er op staat uitgedrukt, terwijl
J papiergeld zuiver credietpapier is. Wie een bankbiljet J,
voor de waarde die er op staat, aanneemt, spreekt zijn ii
volle vertrouwen uit in het door den uitgever ten alle . ‘l
tijde terugbetalen in goud en zilver van dit bedrag. i,
, De munten van een land kan men onderscheiden
in algemeene betaalmiddelen en pasmunt.
Tot de eerste groep behooren de munten, die door j
iedereen tot een onbeperkt bedrag moeten worden aan- j
l genomen; bij ons te lande behooren daartoe het gouden Y
l tiengulden stuk, de rijksdaalder, de gulden en het
halve-gulden stuk. Onder pasmunt verstaat men munten l
» van kleinere waarde, die voor betaling van kleinere
i bedragen dienen en slechts tot beperkte hoeveelheid i
Y behoeven te worden aangenomen. In Nederland behoeft 1
, niemand meer dan voor f 10 in kwartjes, dubbeltjes l
‘ en stuivers en 25 cent in bronzen pasmunt aan te T
i nemen.
i De algemeene betaalmiddelen noemt men ook wel ï
standaardmunten. In het algemeen zijn standaardmunten j
die munten, waarvan de aanmunting - bij de door ,
; den staat aangewezen instellingen - voor ieder vrij is.
. Het is duidelijk dat door deze vrije aanmunting de .
waarde der munt nagenoeg gelijk moet zijn aan die
van de hoeveelheid edel metaal welke zij bevat. ,
Heeft een land nu alleen gouden standaardmunt, dan
zegt men, dat zoo’n land den gouden standaard heeft, _i
l