HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 9

JPEG (Deze pagina), 881.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

l
{ .
a
1
( . 7
, thans objectieven waarbij, voor groote afstanden, «die Verzeich-
E nungsfehler fast vollig aufgehoben sind>> (Hugershoff und Cranz,
j ' Photogrammetrie aus Luftfahrzeugen S. 21), Evenzoo het Rap-
( port du Ministère des regions libérées p. 100: «ACtLlGll€ID€Uï
j _ les objectifs utilisés peuvent être considérés comme pratiquement
. E parfaits, les déformations qu’ils introduisent, sont certainement
l d’un ordre de grandeur inférieur au */20 de millimètre èt 15 centi-
A mètres du centre de plaque».
· De voornaamste oorzaken van afwijkingen bleken in Serris ge-
legen te zijn in de aanwending van een spleetsluiter voor de plaat
, en in de werking van het papier.
, Het vliegtuig beweegt zich met eene snelheid van .25 meter
of meer in de seconde; ten behoeve van kaarten op groote schaal
1 lieten de gewone sluiters voor eene tegelijk korte en gelijkmatige
belichting te wenschen over.
Een centraal (diafragma) sluiter van A. Guillemet (Rapport
p. III) schijnt aan de eischen te voldoen. Ook in Amerika schijnt ‘
men eene oplossing van het bezwaar te hebben gevonden in de
Fezzkc/zzld azriamaázk camera.
De ontwikkeling en fixeering der foto heeft geen veranderingen
in de verhoudingen der afstanden en hoeken tengevolge, als de
foto is genomen op glas. Evenmin is dit het geval bij het ver-
vaardigen van een diapositief op glas, verkregen met doorvallend
licht, foto en gevoelige laag tegen elkaar. Doch voor de foto-
grafische vastlegging van de projectie gebruikte men voor Sawzlv
V lichtgevoelig papier en de rekking daarvan, tengevolge van het
natmaken tijdens de ontwikkeling, het fixeeren en drogen daarna
bleek gemiddeld 0,5 millimeter per decimeter te bedragen. Men
_. beproefde verschillende middelen om aan dezen nadeeligen invloed
l te ontkomen. In het Rapport blz. 65 wordt aanbevolen een kader,
l dat het gevoelig papier uitrekt, zoodat het verder tijdens de be-
handeling onveranderlijk blijft.
4 De uitkomsten der proefneming te Sewzlv bleken, vermoedelijk
na de genoemde oorzaken van onnauwkeurigheid zooveel moge-
’ lijk te hebben geélimineerd, zeer voldoende. Voor geen enkel
punt was de afwijking tusschen vier van elkander onafhankelijke
opnemingen meer dan 0,2 millimeter; de verschillen tusschen die
( uitkomsten, herleid naar de schaal der kadastrale kaart, bedroegen
A hoogstens 20 centimeters.
.
1