HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 4

JPEG (Deze pagina), 888.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

2 ‘
Alle andere stralen uit den kegelvormigen lichtbundel van het- y
zelfde punt, die door het objectief gaan, vereenigen zich op het- ,
zelfde punt op de plaat, vormen daar een lichtbeeld. Hetzelfde
gebeurt met de lichtstralen van alle andere terreinpunten.
Beschouwen we nu verder uitsluitend de lichtstralen die door
het centrum van het objectief gaan. Elk vlak tusschen het objec-
tief en het terrein en daaraan evenwijdig ­­ dus ook horizon-
taal - wordt door die lichtstralen gesneden in punten, die samen .
een figuur vormen, zml/êommz gelykvozrzzzgg aan het terrein. Dit W
i figuur noemt men positief, het beeld cp de plaat negatief. De
schaal van het figuur wordt bepaald door het quotient tusschen
de afstanden van het centrum van het objectief tot het figuur en
tot het terrein. ,
Onderstelt men nu dat dit centrum op het oogenblik der be- ‘
lichting van de plaat zich precies op 500 meter hoogte bevindt, ;
s dat het vlak van het positieve figuur gaat door het naar beneden l
gerichte brandpunt en de brandpuntsafstand 50 centimeter be- x
draagt, dan ziet men gemakkelijk in dat het positieve denk-
H beeldige figuur mathematisch nauwkeurig gelijkvormig is aan het
terrein, daarvan een kaart is op schaal 1 à 1000 (schaal = brand-
. puntsafstand gedeeld door de hoogte). Q
Kon men de opneming doen op een nauwkeurig bekende 5
hoogte met zuiver verticale camera­as, dan zou het kadastreeren
van horizontale streken al heel eenvoudig zijn. Doch een bepaalde
hoogte kan men door barometrische bepaling in een vliegtuig
slechts tot op een procent of vijf nauwkeurig meten, zoodat de
schaal der foto eenzelfde percentege onzeker is. De afwijking
van den verticalen stand der camera­as beloopt allicht enkele
graden, gemiddeld 3, à 40 (Mappzäzgfrozzz azzp/zoiogmp/zs. Gene-
5 ml Siajj TVM jim p. 3,). Q
Het denkbeeldig figuur, loodrecht op de as in het naar beneden ‘
gerichte brandpunt is dus niet gelijkvormig aan het terrein, maar
daarvan een perspectief, zij het dan ook een mathematisch juist
perspectief. Snijden we echter den stralenbundel door en vlak, l
evenwijdig aan het terrein, dus een horizontaal vlak, dan ont-
staat een ander denkbeeldig figuur, dat weer mathematisch nauw-
keurig gelijkvormig is aan het terrein. Het komt er alzoo maar
op aan dit figuur in beeld te verkrijgen, dan hebben we de ver-
langde kaart.