HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 3

JPEG (Deze pagina), 937.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

` ‘ HET A, B, C DER FOTOGRAMMETRIE VOOR KADAS-
Jij!. ·, TREERING VAN I-IORIZONTAAI, TERREIN.
‘ Het is mij gebleken dat er omtrent de fotogrammeterie en
· · hare toepassing voor kadastrale doeleinden nog allerlei misver-
i _ stand bestaat, wat een gevolg is hiervan, dat men met de aller-
j" eerste beginselen der verkrijging en vervorming van lichtbeelden
·‘ _ niet vertrouwd is. Misverstand, behoudzucht, twijfelzucht en voor-
` i oordeel gaan hand aan hand bij eene voorbarige afkeuring van
U A. ( het onbekende. Daarom`lijkt het mij niet overbodig eens het
I Z . . allereenvoudigste, dat een hoogere-burgerscholier, bekend met de
· eerste beginselen van meetkunde, lichtstraalbreking en perspec-
._ j - tief, zonder figuren en formules kan begrijpen, zoo kort en dui-
Ii J , delijk als mij dat mogelijk is, hier uiteen te zetten.
[ Ieder weet wat een lens is en velen weten ook wel dat een ‘
2. M goed fotografisch objectief bestaat uit een stelsel van meerdere,
I f meestal A6 tot 8, enkelvoudige lenzen, gedeeltelijk veelal samen-
g gekit.
j f Indien hier gesproken wordt van het fotografisch objectief, wordt
’·· I bedoeld zoodanig lensstelsel, dat van voorwerpen op niet te ge-
`,. A ringen afstand een schier mathematisch juist perspectivisch beeld
al V geeft. Dit beeld, genomen met een camera in een vliegtuig,
nl W wordt gevormd in een vlak loodrecht op de as en op brandpunts-
1. afstand van het centrum van het objectief. Theoretisch is dit
v alleen juist voor beelden van voorwerpen op oneindigen afstand,
i ‘ _ doch beelden van voorwerpen, enkele honderden meters verwij-
W · V- derd, vormen zich zoo nabij dit vlak dat het verschil niet waar-
. neembaar is. Vandaar dat voor fotogrammetrische doeleinden
y' worden gebruikt vaste (niet inschuifbare) cameras, met platen die,
'. tijdens de belichting, automatisch op brandpuntsafstand van het
· l objectief gesteld worden.
· ; Men stelle zich nu voor eene opneming met dergelijke camera,
= , O; `I onder volkomen verticalen stand der camera­as, van een volmaakt
i i horizontaal terrein. ­
, . I Van een punt van het terrein gaat een lichtstraal door het
'_ centrum van het objectief (eenvoudigheidshalve spreek ik hier
·’ J van één centrum, hoewel er twee zijn) en bereikt ongebroken
3 ‘ ». _, (parallel aan de oorspronkelijke richting) een punt op de plaat.