HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 17

JPEG (Deze pagina), 803.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

IS
Ongelijkheid van doel leidt tot ongelijkheid van werkwijze.
Reeds vóór den oorlog werden aan opmeting van steden hoogere
j en meerdere eischen gesteld dan aan die van het platteland en
kaarten vervaardigd op zoo groote schaal dat daarop ook de
boven- en ondergrondsche leidingen en andere werken voor elec-
triciteit, gas, drink-, hemel- en rioolwater met hare aansluitingen _
lj , aan de huizen, fabrieken en werkplaatsen konden aangeduid worden.
lj. Hoofddoel werd bevordering van een gemakkelijk en zuinig
K gemeentelijk beheer. Vandaar dat in het buitenland die metingen
, in den regel worden uitgevoerd door en op kosten van de gemeente,
terwijl «so nebenher>> de Staat tegen subsidie in de kosten een
ll nieuw kadaster krijgt.
E
` Ten slotte het hoofdbezwaar: de kosten.
j De vernieuwing van het kadaster van het platteland zal natuurlijk
veel kosten meebrengen, zij het dan ook dat de vernieuwing langs
fotogrammetrischen weg veel minder zal kosten dan langs den
ouden weg van meting en kaarteering.
De heer Roussilhe, die sinds eenige jaren met beide beenen
staat in de practijk der toepassing van de fotogrammetrie, ver-
5 zekert, dat het omvangrijke werk der vervaardiging van nieuwe
ë kaarten van het verwoeste gebied in Frankrijk onmogelijk gelijken
tred had kunnen houden met de eischen van spoedig herstel,
indien men de opnemingen had moeten doen naar de oude
methoden.
j Maar, hoe gereduceerd ook, een belangrijk bedrag aan kosten
i zal voor de vernieuwing van het kadaster noodig zijn. Daarentegen
5 zal _in de bijhouding van het gesplitst en gecombineerd eigendoms-
en belastingkadaster eene belangrijke besparing kunnen verkregen
. worden.
Zal die besparing in afzienbaren tijd de kosten der vernieuwing
kunnen dekken en daarna eem? mzzwew ]?zrz1’!yXes.chc Mir U007' de
schafkzlvi kzwzvzmz wardmz ?
" _ Zal - met andere woorden ­­ in de vernieuwing van het
j kadaster het middel kunnen gelegen zijn tot eene belangrijke
p£7’.S`fEó`L‘Z% öazzzzbz zgzizg ?
t Ik hoop in eene volgende aflevering het antwoord op deze
. gewichtige vraag te geven.
Z I. Bonn Hz.