HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 16

JPEG (Deze pagina), 860.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

l 14
i voor dan in het ongebouwde, veel uitgestrekter deel der gemeente
en vastlegging der eigendomsgrenzen door meting zal dan noodig
l of althans wenschelijk zijn. ,
l Ook de bijhouding van nieuwe eigendomsgrenzen heeft als
. regel plaats door verbinding aan drie- en veelhoekspunten. Daarop
moet reeds bij Ide aan de fotografische opneming voorafgaande
drie- en veelhoeksmeting eener gemeente worden gerekend. Aldus Yj
bepaalde vaste punten, die niet of onduidelijk op de fotos voor- A,.
komen, worden in de projectie gekaarteerd, die van coordinaten- K
assen is voorzien. ·
Ondersteld wordt natuurlijk dat de bijhouding, de inrichting van
plans en boekhouding geschieden overeenkomstig het Dierensche
systeem dus op den grondslag van een bewijskrachtig, voor eigen- g
dom en belasting gesplitst en gecombineerd kadaster. `
Bij elke nieuwe werkmethode doemen, vooral bij degenen die j
geroutineerd zijn in de oude methode, van alle zijden bezwaren A
op, die op het eerste gezicht onoverkomelijk lijken. Die bezwaren
wijken naarmate de nevel die het uitzicht belemmert, optrekt en
de routine in de nieuwe werkwijze toeneemt. Zoo zal men, na
de alluviale gronden te hebben gekadastreerd, bij de voortzetting
der opneming over diluviale gronden, hier en daar stuiten op Q
bosschen met opgaand hout, waar de grenzen voor een lichtbeeld
uit het vliegtuig niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dergelijke
bosschen zijn echter zelden verdeeld onder meerdere eigenaren.
Laag hout en alleen staande boomen zullen, bij opneming in
den winter of het voorjaar, slechts hier en daar aanvulling door j
meting noodig maken. i
Bij gunstig licht zijn op fotos, genomen op een hoogte van 3
5oo meter of minder, met een camera van go centimeter brand-
puntsafstand, voorzien van een voortreffelijk objectief, voor een
l geoefend oog alle bijzonderheden van het terrein duidelijk, zelfs
p de voren van pas gepleegd land. greppels, heggen, afrasteringen,
l gewitte grenssteenen e.'d. zijn niet moeilijk te onderscheiden.
. De werkelijke bezwaren zullen geleidelijk overwonnen of ont- l'
weken worden, zoodat het te voorzien is dat ten slotte nagenoeg
van het geheele platteland in ons land een nieuw kadaster in
hoofdzaak op den grondslag van fotografische opnemingen zal l
opgemaakt kunnen worden. Blijven over de steden en enkele ;
j groote dorpskommen. '
l
j I
l á