HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 15

JPEG (Deze pagina), 915.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

Grrooter bezwaren levert de bedekking van den bodem met
hout- en andere gewassen op. Door deze en andere oorzaken
’ zullen vele eigendomsgrenzen niet, zelfs niet met hulpmiddelen
` ter verduidelijking, op de foto’s afgebeeld kunnen worden.
Men begint natuurlijk met het eenvoudige, wat reeds thans,
geene bezwaren biedt, om met de ontwikkeling van het procédé
geleidelijk de bezwaren te overwinnen, die zich in het begin als
il f onoverkomelijke hinderpalen voordoen. Men begint alzoo met
gemeenten in welke de perceelen uitsluitend of bijna uitsluitend
gescheiden zijn door waterhoudende slooten zooals bij streekdorpen
in ons polderland regel is. Zooals reeds opgemerkt, gaat de
W , bepaling ven een aantal drie- en veelhoekspunten, aansluitend aan
de Rijksdriehoeksmeting, aan de opneming vooraf. Wil men
[ een toren als punt gebruiken, dan moet de spits niet alleen dui-
V delijk worden gemaakt voor de foto maar bovendien de hoogte
l van het merkteeken boven den grond bij benadering bepaald
_ j worden ten einde, met behulp van eenvoudig teekengereedschap,
[ aan het punt op het scherm te kunnen aansluiten, waar de straal
i tusschen lens en torenpunt den bodem treft.
j Door aanwijzingen op het terrein wordt bevorderd dat de
, j vliegtochten zoo geschieden dat de fotos elkaar met minstens
ä 30 0/0 overlappen, zonder gapingen.
i Men stelle zich verder voor dat men van de fotos voorloopig
j een paar afdrukken of projecties op gevoelig papier maakt, onge-
veer op schaal, waarvan er ééne dient voor den landmeter met
j de grensregeling belast.
Waar het midden van slooten de grenzen van eigendom vormen
F is met de aanwijzing van dezen toestand de grensregeling afge-
j‘ daan en geen aanvullende meting noodig. Ook bij vele andere
(l perceelscheidingen zal men met de aanduiding [dat de scheiding
{ ·gemeen is of met den afstand der grens tot de scheiding kunnen '
volstaan.
j Bij afwijkingen van die regels zal aanvullingsmeting noodig ` ·
{ll zijn. Misschien ook hier of daar waar een gaping is tusschen
de fotos. Deze metingen worden, als zij ter vastlegging van
eigendomsgrenzen dienen, verbonden aan de punten van drie-
j en veelhoeksmeting. Dit is in het bijzonder noodzakelijk als in
komdorpen de erfscheidingen niet of onvoldoende op de foto
E ` voorkomen. Geschillen over grenzen komen juist daar veel meer
l