HomeHet A, B, C der fotogrammetrie voor kadastreering van horizontaal terreinPagina 11

JPEG (Deze pagina), 920.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

9
een oppervlakte van ongeveer 2,5 kwadr. kilometer ongeveer
ISO driehoeks­ en veelhoekpunten bepaald. Deze werden op het
terrein zichtbaar gemaakt en een aantal grenssteenen met kalk-
melk bestreken. Hiervan werden fotos genomen met verticalen _
­ en schuinen asstand op 15oo, 5oo en 25o M. hoogte.
Van elke foto verstrekte genoemd Amt de ruimte­coordinaten
is van minstens 5 punten, waaruit het <<Konsortium>> de coördinaten
E van andere punten liet berekenen uit hoeken door haar met den
; «Bildmesstheodolit» gemeten. De aldus gevonden coördinaten
; werden door het Amt vergeleken met die volgens hare bescheiden.
*,5 Tijdens mijn bezoek aan het Landesvermessungsamtin Mei IQ22
werd mij bereidwillig inzage verleend van de uitkomsten, waaruit bleek
dat van I2 1 destijds berekende punten de verschillenin de horizontale
coördinaten gczzzzkidcld bedroegen 0,53, en 0,59 M. (en in de hoogte
o, 5o M.) wat met die van h00gsg‘wzs o,2o M. bij Serris een groot ver-
schil maakt. Dergelijke opnemingen mogen ruimschoots voldoende
zijn voor bergland, waarvoor kaarten op kleine schaal met hoogte-
lijnen of modellen in relief worden verlangd, voor waardevollen
cultuurgrond en als grondslag voor een bewijskrachtig kadaster
V is de nauwkeurigheid, langs dien weg bereikt, vooralsnog on-
toereikend. Een dergelijke kadaster toch zou spoedig zijne be-
teekenis verliezen indien, na verdwijning van afscheidingen of
grensteekens, waarop het proces·verbaal van grensbepaling is
gebaseerd, de grenzen van eigendom niet meer met voldoende
_ nauwkeurigheid op het terrein uitgezet konden worden.
Het groote verschil tusschen een kadastrale kaart, verkregen
langs den ouden weg door meting op het terrein van hoeken en
afstanden, en die vervaardigd langs fotogrammetrischen weg ligt
··, . hierin, dat de nauwkeurigheid der grafische voorstelling van het
terrein bij de laatste van veel meer gewicht is, dan bij de eerste.
· Berust het kadaster op cijfers door meting verkregen, dan is
E de nauwkeurigheid der kaarteering een belang van den tweeden
rang, o. a. als contrölemiddel op vergissingen_en andere fouten.
Bij fotogrammetrie komen dergelijke fouten niet voor, doch aan-
gezien meetcijfers ontbreken is daarbij de nauwkeurigheid der
grafische voorstelling van veel grooter en zelfs van overwegend
belang, o.a. voor uitzetting van verdwenen of betwiste grenzen.
Een op meetgetallen gebaseerd kadaster zal, bij die uitzetting,