HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 9

JPEG (Deze pagina), 805.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

r
Memorie van den Capiáain ter zee Ver­HueZZ. 7
Batavia zoo goed, zoo niet beeter, gemaalen als in Hol- l
land en is maar wünig duurder: men kan gemakkelijk J
400,000 €@ ’s jaars vervaardigen. Het canon en alle oor- _
logs amunutie moet uit Europa aangebragt worden, anders
is het niet te bekoomen. Masten, zelfs voor de grootste ·
driedekkers, vind men in overvloed op de N. O. kust van j
’t eyland Sumatra over Mallakka, maar zij zün zwaar en l
bros; echter gebruykt de Comp. die dikwils, ook zün zü i
geamploüeert op de Fransche vloot onder de Adm de Suf-
fren. Om UHEd.Gest. exact te kunnen berigten aangaande ii
de victualieering en hoe veel de mattroosen komt te staan g
_ aan de Comp. in ’t land, is in weerwil van mijn aange- i
‘ Wende moeyte daar toe, mij tot nogtoe niet mogelük ge- il
weest regt uit te kunnen vinden. De prüzen van de voor-
naamste dingen, als rüst, katjang, gedroogde vis etc. zün ll
zoo verschillende, de eene tijd of de anderen, die geene
g die ’t afleevert, zes zoord door elkanderen, en word de
ç schelm mede gespeeld, dat men er niet wijs uit kan wor- Y
jj den. Ook zijn natuurlëker wüze de administrateurs en be- j
diende, die de victualie af moeten leeveren, zoo geheim
met hun zaaken, dat men wänig te weeten kan krägen. . g
· i· Evenwel zal ik, zoo veel mij mogelijk is, mün consideratien i
ter needer stellen. Hetgeen verder daartoe betrekking heeft j
kan UHEd.Gest. in de Bijlaag n°. 2 vinden. Hetgeen men
uit Europa hebben moet is zoute vlees, spek; azän word l
gemaakt, dog is slechter; olie word op Java gemaakt,
ç dog is genoegzaam onbruykbaar; evenwel word die zom-
tijds op de Comp. scheepen gebruykt, dog ook dikwils .
vaderlandsche; alle andere dingen, tot de victualieering
behoorende, is er te krijgen, als daar is rijst, hetgeen in
plaats van gort en brood moet verstrekken; brood is daar _
niet te krijgen en kan er ook niet na toe gevoerd worden
in die quantiteid. De Catjang, een zoord van klijne erwe-
ten, groeüende op het eyland Java, daar soup van gekookt, _
verstrekt in plaats van snert of erwten soup; voor het
l
l
· i
i