HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 8

JPEG (Deze pagina), 814.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

»
i 6 Zllemorie mm dan Capiiam Zw zee Ver-Ifuell.
l ceeren en bekwaam maaken wat ruw in zün werk is gegaan,
j altans na dat ’t eenigen tüd geduurd had, zijn de schep-
sels, hun lot ondraaglijk vindende, tot de disperate reso-
i lutie gekoomen van het te willen veranderen ten kosten
, van hun leeven. Des ochtens op de parade weederom vol-
gens gewoonte een van hun sterk mishandeld en gesla-
Z gen wordende, nam die zün geweer verkeerd en sloeg de
l stuurman met de kolf te harsens in; daar op (terwül alle
J Europiaanse mattroozen van boord vlugten) kapte de muy-
telingen het ankertouw en zeylden zeewaards in. De vice
Commandeur van de reede wierd direct gelast hun te vol-
_ gen met een der gewapende scheepen, dewelke bemand _
met 300 koppen; men agterhaalde hun wel haast, en daarop
begon een formeel gevegt, hetwelk zoo wel gesoutineerd
I wierd van de zeyde der muytelingen, schoon nog geen 100
koppen sterk, dat men hun niet konde meester worden;
dit heeft tot 3 a 4i dagen geduurt; men schoot hun de `
masten van booven neer, en zij regte snags weederom ç
· stompen op; zü avanceerden alle daagen al verder in zee;
·' eindelijk nam men de resolutie van te enteren, ’t schip
` raakte in brand en verbranden; men kreeg eenige gevan­
gen, dog ver de meeste ontkwamen. Dit voorval, hoe zeer ·
ongelukkig, heeft mij echter geen kwaad idee van dit volk,
hun beleid en bravoure gegeven: denkelijk zoude men met
zulke menschen, wel bestierd en goed geexerceerd, wat
uit kunnen voeren. In ’t algemeen is mij verzeekert, dat
men ’t beste zeevolk onder de Mooren vind; de Engelsche
gebruyken hun veel, door dien zij veel bezittingen op de
vaste kust van Asia hebben en dus beeter in de occasie
i sijn om se te kunnen aanwerven. Op sommige der schee-
. pen van onse Comp., die op Suratten en de kust vaaren,
vind men se ook nog al; onder de Engelsche particuliere
j scheepen zün er veel, die hun geheele equipage uit Moo-
ren bestaat, en zelden of nooyt hoort men dat ’t niet goed
i gaat of er ongelukken van koomen. Buskruyd word te
l E