HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 7

JPEG (Deze pagina), 803.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l ‘ l
j l
j ZI/Iemoïie van den Oapitain ter zee Ver·HueZZ. 5
li schip waaren ook 24v Javaanen; deeze waaren veel trager
en luüer: men had er lang zoo veel dienst niet van, schoon
se meede na booven gingen, als van de Chineezen. ln de
* laatsten oorlog heeft de Oompagn. door verleegentheid veel
l tijds haar toevlugt genooxnen tot deeze inlandsche mat-
`, troosen; maar dit is niet altijd even wel uytgevallen, wjjl
zij bestierd moeten worden met veel voorzigtigheid. De _
i Chineezen zijn duur; de Comp. gebruykt hun veel, zoo
jj wel tot lossen en laaden op de Bataviasche reede als op
,,l haar vaart in ’t land; zij verdienen 244 p. of 10 rjjksd.,
j buyten de kost, en dit is ruym de helft meer als de Ja- `
· vaanen verdienen. Particulieren hebben een proef genoo-
t men, of twee scheepen bemand met 280 koppen, onder
l welke 170 Malijiers waaren, dat zeer wel is uytgevallen.
J Op de kotter, daar ik meede van Riouw gekoomen ben,
j waaren onder anderen 10 slaaven jongens, toebehoorende ·
, aan de eygenaar van ’t vaartuyg; sommige van hun waa-
«:i'«» ren gebooren op het eyland Balie, en weeder anderen op j
¤ de eylanden in groote Oost, sijnde dat van de Bouga-
_i neese kust; onder deeze kaerels waaren een stuk of ses
superbre mattroosen, bequaam tot alle scheepswerk en ij
V, ` • onvermoeyd; men verzeekerde mij dat zij in ditferente ac- jj
tien teegen den vijand, hoezeer of het de laatstgenoemde
· j haar landslieden waaren, zig exelent gedraagen hadden. j
Particulieren hebben tot hun gebruyk in deezen oorlog
een quantiteid slaaven laaten koopen op het eyland Balie,
Y ‘ zijnde dat, volgens de generaale getuygenis, stoute, schoone
kaerels, dan die, dezelve door een en anderen evenemen­ A
ten niet nodig hebbende, heeft ze de Comp. van hun
overgenoomen en op een van hun scheepen, genaamt de
Mercuur, op de Bataviasche reede aan boord gezonden,
om daar geëxerceert en bequaam gemaakt te worden. Het
i schijnt wel, hetgeen gansch niet te verwonderen is, aan- W
· gezien de gemeene, brutale en tot dat werk ongesehikte
j menschen, die de Comp. in dienst heeft, dat ’t leeren exer-
l
j
,. , j
» 1