HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 6

JPEG (Deze pagina), 798.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
=L Memorie van dan Capimivz ter zee Vw·­HueZZ.
Icallappernoot, en ook van de buytenste bast van den
areekboom, zijnde niet duur; de Compagnie gebruykt de-
zelve om die reeden meenigvuldig; verscheyden der O.­I.
schippers hebben mij betuygd dat ’t zoo goed en beeter
houwen is als de Europeesche touwen, zijnde die ook al j
dikwils slegt en verstikt in de magazänen; pik en teer, j
bijna zoo goed als ’t Europesohe en wijnig duurder, is te J
Batavia ook in quantiteidt te krijgen. In den laatsten il
oorlog (is mijn gezegd) zijn er veele honderde vaten na B
Mauritius vervoerd. Zeyldoek, van catoen gemaakt, is zoo lj
lang en breed als het vaderlandsche, heel goed tot alle l',
ligte zeylen, word te Batavia geweeven voor l4« rijksd. de l
rol, ook zoude het des noods wat zwaarder kunnen ge- A I
maakt worden voor mars- en onderzeylen; dan ’t catoen ij
heeft dit nadeel dat het lang zoo duurzaam niet is als ;
hennip, ook doet de reegen er veel elïeot op, evenwel l
neemt dat niet weg, dat men er zig in tijd van nood van l
bedienen kan. De Chineezen worden goeden scheeps tim- ` {
merlieden, de vreemde natien gebruyken hunne dienst op irl?
l de Batavische reede voor ten hoogste een rijksd. daags en
` bevinden er zig heel wel bij; ook leevert die natie schoone ·
mattroosen op, alleen met deeze bepaaling, dat zij tot
nog toe hardnekkig blijven wijgeren van te klimmen en ’ •
na boven te gaan, de zeylen vast te maaken en te reeven;
voor het werk beneeden zijn zij onverbeeterlijk, ook zoude i g
zü van nut konnen zijn in een gevegdt om geplaatst te
worden op de onderste batterij, dewijl zä in een heet oli­ 4 p
maat sterker en vlugger zün dan de Europiaanen; daar J
waaren er 24 aan boord van ’t O.­I. schip, daar ik de reijs
mede van de Gaap na Batavia heb gedaan, als meede op
hetzelve daar ik de terug reyse meede zoude doen, dan
zij hebben mij bij alle gelegentheid, mooy of slegt weeder,
· wel voldaan, zijn altoos gewillig tot werken en vrolijk. _
Ziet de verdere rellectie op dat suget in de bijlaag n°. 2,
als ook omtrent de Javaanen. Op het eerst genoemde i
. `l
al

r il