HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 50

JPEG (Deze pagina), 804.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

‘ ä

i El
5 l i
48 illemorie mm deu Oapimm ter zee Ve¢·­I{ueZl.
‘ ` stuyvers, de cajuytsgast 7% st. en de dek­OHicier circa 5% ’
á st. groot in dag. Aan de (Jaap koomende worden de re-
2 tourseheepen witte erweten of boomen verstrekt, die in
plaats _van rüst en catjang gebruykt worden; het mudde
koste des jaar 1785 f 19- 4;-. Zü krügen daar ook
brood en nog eenige klünigbeeden voor verversing, ook
schaapen; dan daar blüft het rantzoen van spek en vlees
ij;` voor staan.
Ik kan niet wel bepaalen, of dit niet wat duurder uit I
zal koomen, van de Oaap na Holland, dan UHEd.Gest.
zal denk ik uit al dit voorgaande genoeg kunnen opma-
ken, zoo men een conventie met de Comp. wilde aangaan, L
op hoe veel stuyvers men de man diende te bepaalen. i 1
Wanneer men 4 str en 6 duyten voor de mattroosen en _
voor de dubbeld randzoengasten een stuyver meer per dag l
li gaf, daar zoude de Comp. het genoegsaam voor kunnen
V doen, en het land betaalde ook niet te veel. Ik zeg ge-
f noegsaam, omdat men wel in aanmerking moet neemen,
l dat des boovenstaande alles is uitgereekent teegens de ,
5 pr§s van ’t jaar 17844, en ter dier tüd was alles zoo goed-
{ koop als het ooüt koomen kan; de rüst onder anderen, l
·,, die toen het last f 38-15 aan de Comp. koste, gebeurt
wel eens dat tot drie räksd. in pr§s opklimt. Het is en
, blüft müns bedunkens het beste en proütabelste, om een gi
e conventie te maaken: men weet dan altoos zeeker waar I
L, _ men meede af kan, goed koop of duure tüden, dat eene `
fi tüd met de andere oneyndig kan differeeren. In het jaar
E 1775 kosten 80 pond mostertzaatj'6, nu kost hetf 39-12,
het komt uit Suratten en de vaart daarop heeft met den
ll oorlog stil gestaan, ook heeft men, het eens op die voet l
E ingerigt zände, minder abuyzen ten nadeelen van ’t land
? te vreezen. p
Het inkoopen b§ particulieren op Batavia, daar in de i
l memorie van gemeld word, komt mij bg nader reflectie,
ä boe langer hoe ondoenlijker voor; men zouw zommige din-