HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 5

JPEG (Deze pagina), 794.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

{1
si
Memorie van dan (Japitaia Zw zee Vw-Ilzwll. 3

aanval van een moedigen en magtigen vüand af te keeren. ii
Deeze twee reedenen maaken onder anderen, dat ’t absolut i
noodzaakelijk is, dat men een vloot of esquader daar heeft, ii
‘ om de kragt onzer defensie over al te kunnen transpor­ j
teeren. Voor een stand- en vergaderplaats der scheepen,
zoo meede tot ’t nodig opregten der magazünen, is müns­
bedunkens Mallakka de beste geleegentheid van geheel
i Indien, zoo wel om de gezondheid, die nergens beeter j
' zün kan, als ook om dat men ten allen tijden van daar ;
J over al heen kan koomen; om dat men voor alle saisoe­ j
nen vülig legd voor stormen en orcaanen; om dat ’t een ·
pas is die de communicatie met de Oost en China zeer
belemmert, en eyndelük dat ’t zeer gemakkelijk is om door
een of twee fregatten de vaart open te houden met Ba-
tavia, van ’t uyterste gewigt voor alle onderneemingen, zoo j
wel om den overvloed van alle leevensmiddelen, als om dat
het Eyland Onrust de beste geleegentheid is ter vertim­ .
' mering, kieling etc. die een zeeman kan begeeren. Het jj
jatie of cajaten hout, zoo goed, zoo niet beeter dan ’t ey-
ken, is in overvloed op Java te krijgen en niet duur, het-
geen ligt na te gaan is uyt de hier bijgevoegde uitreeke· " j
. ning, dewelke ik durf verzeekeren dat egt is. Hoeveel de
houtwaaren van ’t hol van een schip, vergeleeken bü ’t kos- y J
tende in Europa, op Java zoude koomen te staan, ziet il
. bijlaag n°. 1, kostende een balk van 13 vl lang en 12
duymen in ’t vierkant nog geen vijf räksd., kniën en krom-
houten na rato, zoo wel als grooter balken, wel vcrstaande
dat de Compagnie die leevert voor het inkoops prüs. Zaag- ·
moolens zijn op Batavia en Onrust; ook komt gezaagd houd
van Japara (een onzer bezettingen op het eyland Java). _
‘ IJzer, koper en lood moet men uyt Europa hebben, ook
j touwwerk voor staand en loopend wand, maar om anker-
‘ touwerk behoeft men niet verleegen te weezen, die wor- . (_
. den te Batavia, op het eyland Edam en nog meer op Y
C Cijlon geslaagen van kajer, de buytenste bast van de
= n
ij