HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 48

JPEG (Deze pagina), 757.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

i .
1 l

6 46 Mïemorie van dm Capitain ter zee Ve¢·­I[ucZZ.
ái l VVanneer men nu verondersteld, dat de scheepen, om
· een bepaaling te maaken, en hetgeen ook niet veel zal
gw, diiïereeren in het land, doorgaans bemand zün met 100
' koppen, en dan alle deeze extra onkosten door elkanderen
reekent, komt voor ligt ..... _. . f 36-16- 8
aan extra ............ ,, 18- 7-
aan brandhout .......... ,, 10- 7-12 ` ë
Voor 100 koppen in de maand f 65-11- 4: l
Dit geeft dus büna 44 duyten per dag voor yder man meer.
_ Men ziet uit deeze lüst, dat de Comp., alles ten nauvvsten
uitgereekent, de cajuytsgast komt te staan op de togten ~
in de Indien per dag op 6 st. 12 penï, de dek­OfHcieren
op 5 st. 1 penï, een matroos op‘4« str 8 penü klün. Op l
de buytencomptoiren vvord verversing verstrekt, indien _
1 Q het te krügen is; anders blijven de randsoenen als vooren ·
1% E8 vers vlees en spek ieder hagiesdag (die zij drie in ~
* de week hebben) en ä str aan groente; daar voor staat r
Q; het zout vlees en spek dan stil. Op de rheede te Batavia {
ook gedeelteläk kostgeld en verversing; dat dit alles is I l,
Y zoo uitgereekent, dat het niet veel scheeld of het komt
op een uit, dat de kosten even groot zün, of men in zee 4
"» is of op een rheede; evenwel ben ik in staat in dien 4
F` UHEd.Gest. zulks voorderde, van genoegzaam gedetailleerd
[ ·op te kunnen geeven, wat er op ieder rheede verstrekt l
_ vvord. _
nl Aan de t’huys vaarende scheepen word boven dit alles, {
ln except de extraverstrekking, in het land vaarende, voor
100 man in de 6 maanden, nog extra verstrekt aan de
. seheepen van 150 vr, die dan door de bank bemand zün
met 125 koppen:
t l Contanten tot incoop van verversing. . f 420- - l
i 2 vaaten hier à f 59- 8 ..... ,, 118-16- l
, 2 amen vvijn à ,, 37-12 ..... ,, 75- 4i-
1 aam hrandewijn ........ ,, 64- -
l Transporteer f 678- -[ E
l
E l

t v . ë
l · x