HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 45

JPEG (Deze pagina), 760.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

ë
;_
3
ä
’ Jvlrmoric van deu Capizfain ier zee Vewfhell. 43
V altoos zoo wel van te vooren weet, dat men nooyt geen
* andere dan ongehuwde totfscheeplingen neemt, dewijl zij j
j met geen mogelijkheid een vrouw aan de wal kunnen on·
. h derhouden. Vervolgens het schip van de reys teruggeïïco-
Y men zijnde, werde de verdiende soldij pr ordonnantie
Comp. geldeas aan de Capt. Chinees, teegens 10 Hal, ‘
smaands, de man ten volle betaald, die dan 5 Rd. van
j ieder man, of de halve gage, voor zig neemt, zünde dan `
j op de rheede te Batavia hun de kost geeft, zoo als uit j
j randzoenlüst te zien is; het overige, of de halve gage, `
ontfangt den oppermandoor, die daar dan meede na zijn
j meeste voordeel en welgevallen leeft. Men kan hier uit (
j nagaan, hoe zeer de Chineezen een beroep moeten haaten l
j waarin hij nog voordeel te wagten, nog vooruitzigt heeft. ·
j l Deeze dan en de voorgaande reeden zijn het die mijn van
’ gevoelen hebben (doen) veranderen. Daar bü komt nog al, j
dat enkeld Javaanen in dienst hebbende, men niet bang
behoeft te weezen dat er amphioen (hetgeen altoos beeter
is niet als al aan boord te hebben) binnen scheepsboord
j zal verkogt worden, dewijl hun mandooren niet vermogent
j genoeg zijn om te negotieeren, en de geineene ook zelve
j { hun soldij ontvangen; dan zoo er ook Chineesen aan boord
zijn, koomen de Javaanen ook al bij die mandoor ter koop
van amphioen ter markt. Men heeft ook zoo veel oneenig­
j heeden onder het gemeen zelve niet te vreezen: de Chi- .
‘ l neesen zijn veel oploopender, driftiger teegen een Euro-
j piaan: er ontstaan daar door al dikwils moeijelijkheeden
op de scheepen.
De Javaanen, daar ik hier van gesprooken heb, zijn zoo _
j genoemde strand­Javaanen, woonende digt aan de zeekant,
_ op Comp. territoir, en zgn dus min of meer aan Europi­
aanen gewend. Die verder landwaars in de bergen woonen
i zijn lang zoo zagt van aart niet.
iv 4 4
ll .