HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 44

JPEG (Deze pagina), 782.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

E ju
l · W
l r ‘
ii T
j i 42 Jllemorie van dan Capimizz ier zee Vw-H1¢¢·lZ.
’ van de eene wint en de andere verliest, niet te onder- V
j scheyden; dan wort er geld bn gezet na goedvinden, aan *
MT wat voor zeyde men verkiest, dat men dubbeld weeder E
krügt als men wind; evenwel is het zeldzaam: de phö­ . i
l houder weet het altoos zoo te draaijen, dat die zijde daar Y
het meeste geld teegen staat, voor hem is) speelen, dat
L E nimmer wind en egter door hun niet gelaaten kan worden;
dog zoo men nu en dan, om aan te moedigen, hun eens j
fi laat winnen, dan is de winder verpligt van de tienduyten j
i een te betaalen aan de houders der phö. Even eens is
· het met, kaard spel: wanneer uitseheyden met speelen,
moet de winder 2ä stuyver van yder Rd. die hij gewonnen
Ik heeft, afgeeven aan de mandoor. Men ziet hier uit, dat l
het geld dog eyndelük sueeessivelük weederom in cas moe- j
ten koomen. In de schatkist word onder anderen ook nog j
amphioen meede gegeeven, waar op zij, zoo wel als de ’
, Javaanen en Malleijers, zeer verzot zijn; wanneer die met
r taback vermengt is, werd dezelve gerookt en madek ge-
noemt; dog geen tijd tot rooken hebbende, werd de en- j
kelde amphioen, tot een klijn pilletje gemaakt en met een l
jwijnig water ingenoomen, hetwelk men Hoentaai noemt: t l
‘ r dit werkt langzaamer. De uitwerking van dit goed, in quan­ ‘ j
" . titeid genoomen, is dikwils aller verschriklijkst. die
c , ' mishandelt of getergt zijn , bedienen zig daar van om zig te
­ wreeken, en eens bedwelmd zände, offeren zij alles aan i
j hunne woede op. Evenwel is dit zeldzaam onder de Chi­ ‘ l
l neesen, schoon die nog grooter liefhebbers als de andere
I ­ Oosterse natien van amphioen rooken zijn; met maaten
genoomen, maakt zij de rooker voor eenige tijd slaperig en
‘ loom; zij die er continneel gebruyk van maaken, worden op l
den duur dof van geest, en meest onbekwaam om te werken.
" Van al het gekogte en geleeverde word goed boekge-
houden en de oppermandoor bij de terugkomst overgegee­ l
ven, om daar meede die arme menschen te overtuygen,
A dat genoegzaam niets te goed hebben, hetgeen men j


Y .,