HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 43

JPEG (Deze pagina), 764.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
E
j Memorie van den Capimin ter zee Ve1·­HueZZ. 4il ‘
i worden, de overigen van de ploeg (bestaande ordinair ge-
[ lijk de Javanen uit 25 man, waar onder twee mandooren l
en een kok z§n, die alle dezelfde gage winnen) na om `
laag loopen om te speelen: dit gaat op de rijse al meede E,
zijn gang; dikwils versleeten zij op de soheepen, daar ik j l
op geweest ben, heele nagten daarmeede. Ik heb altoos _
1 gedagt, dat hun dit wel af te leeren zoude weezen, dan, van
l ’t volgende in ’t vervolg onderregt zijnde, twijfel ik daaraan. l
Ider ploeg heeft een boekhouder en onder de mandoor ‘ j
jg V een schatkist, waar in eenig geld en speelkaarten, die l
ä aan den gemeenen man ten duursten werden verkogt en
het geld tot dobbelen word uitgeleend, hetgeen alles extra B i
word aangeteekend, waardoor het gemeen altoos in schol- U
l den is en niets van hunne gagie in handen krijgen. Zelfs (
wanneer dezulke onder hun die in groote schuld zijn, van
l « een lange rijs op de Bataviasche rheede terugkoomen,
j zorgt men wel dat die niet aan de wal gaan; men versend
V j hun aanstonds weeder met het eerste schip dat op een
lj rijs gaat. Men kan dus nagaan, dat er bij de scheepsdienst
l wijnig voor hun te proüteeren is: het is enkel de man­
_ door en boekhouder die wat winnen, die ook weederom i
gehouden zijn van alles goede reekenschap te doen aan .
hunne zoogenaamde oppermandoor, of imand die door de
B Capt. Chinees (dit is de opperregeerder van alle de Chi-
neesen op Batavia en word door de Comp. daartoe aan-
ik gesteld) met 2 of 3 ploegen is begunstigd geworden, de-
It welke daar een ruym bestaan uit vind en er op Batavia
' wel van leeft. Het geld, speelkaarten en kleeden meede­ .
gegeeven, hoord alle in eygendom aan den oppermandoor,
,, ‘ moetende de scheepsmandoor, wil hü in gunst blijven, het
l volk daar meede onder schulden houden, hetgeen in deezer
voegen geschied, wanneer zij met de phö (dit is_ een
vierkant blokje, dat op de vier zijden met difïerente cou-
leuren geschildert is: men zet hetzelve op een tafel neer
j met een stolpje daar over heen, om de couleuren, waar-
l
l.

.l