HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 42

JPEG (Deze pagina), 775.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

,l '· i ï:~Ti‘­`·#i­w­‘?."`C~, ‘ ‘*· ·~-~~·~€·ï" *­­ï.,__§­­,..l, rw ,A,r ,;_ , M
j I.
l r .
4iO Memorie van den Oapitain ter zee T/`e¢­IMeZl. h
° l . j
. genoeg deede en zig zelve nog meer werk op den hals W
moesten halen, dat er volgens een wat‘) zoude worden; i
Ԥ beeter was het volgens hun gedagten, diegeene uit de wee-
reld te helpen, die deeze nieuwe last op hun laden wilde.
Bijde die natien, daar hier van gesprooken word, zijn
niet gaarne scheldwoorden toegevoegd, hetgeen hun onbe­ ,
resoneert kwaadaardig doet worden; dan zij zien gaarne ,
dat een van hun, kwaad doende, gestraft word, egter door i
hun eygen opzienders en niet door Europiaanen. Er is A
dan geen kwaad van de misdadiger te vreezen; dog men
f` · . .. . BA
jj diend hem zijn gedaane nmsdaad even voor de strafling '·
wat duydelijk voor te houden, als zijnde zulks hun lands
jh V gebruyk. Het is zelfs noodzaakelijk, dat men de eerste
g§ misdadiger willende straffen, de geheele ploeg voor de l
f mast laat koomen, om in hun aller presentie de misda-
diger zijn fout voor te houden: hier door leeren zü alle , "
ii zig daar voor wagten, en belet teiïens, dat vooral de Ja· M l
vaanen niet in een verkeert denkbeeld koomen van min- ll
§ der voorregten dan een Europiaan te genieten, waar voor lj
zij, hij aanneeming, altoos vreesagtig zijn en misschien niet
* geheel zonder reeden. Niet zelden worden zij op de Comp. i
‘ seheepen mishandelt, vooral door de dek·OHicieren, en
j H men moet daar de meenigvuldige ongelukken aan toe
Q ' schrijven, die dit volk, eyndelijk te lang getergt, woedend i
= wordende, begaat: meesten tijd hebben de Europiaanen ,
j zelfs de schuld, men wil vrijgeboore menschen als slaaven j
j; · behandelen, en dit laat zig zoo gemakkelijk niet doen. {l
· De Ohineesen zijn, zoo als bekend is, uit den aard I
groote dobbelaars, hetwelk zü op de Comp. scheepen meede
i continueeren, daar zij op de rheede van Batavia als s_jou­ »
wers op werken, zelfs in zoo verre dat zij, wanneer het
i hun voorkomt dat het werk met tien man kan verrigt `
.= l) Wellicht moet in plaats van volgens een wat gelezen worden: vol-
gens hen van. l
ë · l
k
<= j

‘i Qi