HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 41

JPEG (Deze pagina), 750.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

` i l l
' l
. . i
j Mezzorie van den Oapizfain ier zee Ver-Huell. 39
der aanwerving, dog ik geloof men overal volk genoeg j
` zoude krügen; men neemd de gemeene aan voor 4: Rd. X 1
smaands, en de herabato of mandoor (hetwelk eyndelük Q
de opziender of bootsman is: ordinair heeft er bü ider Q
ploeg, bestaande uit 25 of 30 man, een) wind 6 Rd.; aan ·
i; boord koomende maakt men nog een mandoor uit een van ­
ln i de gemeenen; dan die wind daarvoor niets meer. Deeze
I i maandgelden verschillen niet alleen heel veel met die der ‘
‘ Chineesen, dewelke, zoo als ik reeds gezegt heb, 10 Rd. 5
j winnen; maar in de randsoenen is ook een merkelijk ver- · ”
schil, zoo als uit de randzoenlüst blükt, dat de Javaanen ,
i veel beeterkoop te onderhouden zijn. . V
·, Die men op deeze wijze in dienst krijgt, zijn flukse, wil-
.- lige karels, die zig èn tot de militaire èn scheepsdienst, ’
i in allen deelen als Europiaanen laaten gebruyken; dan
men diend in agt te neemen, dat de Javaanen, een aange-
boore eerbied voor hunne gebieders hebbende, zagt willen
gehandelt weezen: behandelt men hun al te straf dan `
i worden zij vreesagtig en klünmoedig en daardoor onnut i
` om iets goeds te leeren. Zij inaaken zelden misbruyk van
goedheid; de Ohineesen daarenteegen zijn van een vrij- A
. postigen aard en willen daar aanstonds na toe om zig i
voorregten booven ’t andere volk aan te matigen, daar I
men wel op verdagt moet weezen. Men diend, hun echter ij"
met zagtheid te tracteeren, om er de meeste dienst van i
te hebben, die evenwel niet verder gaat als de s_jouwers­ i
_ ¥ dienst op de dekken, om te helpe heyzen en haaien, in
de ruymen te werken en bij het canon geplaatst te wor-
den; het na booven gaan blüven zij stijfhoofdig wijgeren. . j
Men heeft een exempel, dat er zig een enkelde over heeft
laten haaien om meede na booven te gaan, daar hä een
ducaat meer des smaands voor zoude genieten; dog de
i andere Chineesen, die aan boord waaren, dwongen hem om
weederom van die conditie af te zien, met te drijgen van
, hem den hals te zullen breeken, vraagende of zij nog niet
`
I
c