HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 40

JPEG (Deze pagina), 723.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

jj * Jï._"`i”"""I.”Y“Iï`r’T:;‘ * r- · *‘ ~ _ 1 . <*.,. er rl,-
lj l
s I i
ïjj 38 Memorie van den Capimin ler zee Ver­HueZZ. j
Prüs van een schip van die zelfde charter op Java.
`
Arbeydsloonen van de timmer]. ...... j' l4«160
Dito smid en smidskoolen ........ ,, 5520
ii Y Pik, teer, olie en glas ......... V,, 883
j Timmerhout voor de romp ........ ,, 98QO
. ` f 30403 gy .
Al wat ijzerwerk is, zoo wel als het lood en kooper, is I ­
op de präs geen staat te maaken, wijl dat dikwils tot
ij twee capittaal kan soheelen, en dit hangt enkel at` of er
merkelijk toevoer is ofniet; een pond spijkers koste de j
lj Comp. in het jaar 17844 twee str 8 penn. en als men het l
{ i l als particulier van dezelve krügt, moest men 3 st' 8 pen. V,
j ` . daar voor geeven, en voor het ongewerkte ijzer het pond ­f
‘ _ 2 str 10 penn. Men ziet dat de prijzen van het hout i
I merkelijk seheeld, evenwel geloof ik dat het timmeren van
. scheepen dog op den duur al zoo veel zoude koomen te
‘ i staan als in Europa; dog het cajatenliout is duurzaaxner.
' i
gj BIJLAAG N °. 2.
li
I In den beginnen getuygen geweest zijnde van de wij-
' nige dienst, die men op de Comp.`scheepen van de Ja-
*l vaansohe matroosen had, beu ik van gedagte geweest, dat
het beeter was zig van Chineesen te bedienen; dan in
j" staat gesteld zijnde de volgende reflectie gedeeltelijk uit
eygen ondervinding in het vervolg te maaken, hebben mijn . ¥
ïjä · van gevoelen doen veranderen. Ik heb noodzakelijk gedagt
die reiïleetien in deeze bijlaage te laate volgen.
ii De Javaanen, die de Comp. meest op haar soheepen
ap plaatst, is uitsehot van volk, dat genoegzaam als van de
straat word opgeraapt en niet zelden onnosele uitgehon·
Ii gerde sehepsels zün; dan zoo men volk nodig had, was het V
beste om die zelve aan te werven, zoo als onder particu-
lieren gebruykelijk is. Java of Samarang is de beste plaats :
I
R
` i
j ~ a