HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 4

JPEG (Deze pagina), 585.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

M E M O R I E
‘ vm «
DEN CAPITAIN TER ZEE l
V E R­H U E L L,
MET 7S ILANDS |CSQUA_DER IN HET JAAR IN
E INDIE GEWEEST ZIJNDE.
I Muslogcrllcold door
­ Jhr. Il. G. A. Ver-llucll.
Om, zoo vool mün mogolljk is, iro voldoon aan do instruc­
tio, dio hot UHEd.Gost., bonovons don Hoor Fiscaal van
dor Hoop, good godagb hoofb mij moodo to bolaston, noom l
ik do vrühoid UHEd.Gosb. doozo momorio aan to biodon,
hoopondo, in aanmorking noomondo müu kort vorblüf in
dio gowoston, dat hot UHEd.Gosl2. goodkouring moogo wog
dragon, ou oonigor maaton boantwoordon aan do intontio.
Dat do Ropublioq, in oorlog goraakondo mob oon Zoo-
· * xnogontboid, boovon al to dugton hooft, dat mon haaro
colonion zal attaquooron, dowül mon ’bmiddolgovo11do11 ,
hooft; do commorsio to continuooron ondor oon uutralo
« on wol goprotogoordo vlag, on or dus uiol; andors ovor­ ·
l` ` schiot; om haar afbrouk to doon, is oon onbotwistbaaro _
waarhoid, zoo als ook, dat do moosto onsor bosibbingon in N
do Indion slogt voorzion zän on wünig boquaam om don
f
` ‘ al