HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 39

JPEG (Deze pagina), 625.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

i ä
Q
Il/Iemorie van dan Oapiáain rfcr zee V07·­HzwZZ. 37 I
Het is deeze memorie, die ik ingevolge mün instruktie, ï
de eer heb UHEd.Gestr. aan te bieden; voldoet dezelve j
j niet ten volle, dan hoop ik dat UHEd.Gestr. zulks aan · l
J zijn waare oorzaak toe zal schrijven. Mijne poginge om i ig
j van alles onderrigt te worden zijn onophoudelijk geweest. .
j UHEd.Gestr. kan zig daarvan ten volle verzeekert hou-
i den; de lust die mijn bezield, èn om mijn vaderland, èn
I UHEd.Gestr., aan wien ik zoo veel verpligt ben, te die- i
l nen, heeft mijn niets onbezogt gelaaten. Mogt den grooten i
jj invloed die UEd.Gestr. in de Republicq heeft en desselfs ` i
Fi bekende ijver voor het welweezen van het lieve vaderland
zoo veel uitwerken, dat men eyndelijk daar toe kwam, om X .
deeze rijke wingewesten teegen het drijgende gevaar te `
behoeden, dat zoude zeekerlijk een groot en allernuttigst '
werk ter behoudenis van ’s lands welweezen verrigt weezen.
Ik heb de eer mü met verschuldige eerbied en gedistin­
gueeerde hoogachting te noemen,
l ` UHEd.Gestr. ond. gehoorsaanie dienaar, ,
(was geteek.) O. A. Ver­Huell. l
j .B1JLAAe N°. 1. `·
De Hollandsche prijzen van de romp van een ~.`
schip van 136 voet.
Arbeydsloonen van de timmerl. ...... f 15000
Dito van houtzaagers ......... ,, 897 i
Dito van de smit ........... ,, 5700 `
Timmerhout van de romp ........ ,, 29000 · .
‘ Pik, teer, ’t werk ........... ,, 500
Grof ijzer 56000 €@ .......... ,, 5600
Spijkers 38000 ’ê@ ........... ,, 4864, 1
Kooper 1100 'ëë ........... ,, 770
Lood 3000 @8 . . i ......... ,, 750 .
f 63081
r · .