HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 38

JPEG (Deze pagina), 750.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l I , `
il
ll Ir »
,j 36 Meanorie van den Oapitain ter zee Ve¢·­HueZZ.
,1
verzeekert ons dat wij in een eeuwigduurende vreede en
vriendschap met die Kroon zullen leeven? Zal die intee·
{ gendeel, ziende dat alles door ons verwaarloost word, eyn- ,
delijk niet met ons broulleeren en zijn best doen van ons j
L afbreuk te doen, op dat het niet alles in de handen van ,
Vi die onverzoenlüke vüanden, de Engelse, vallen, en kan die ,
i laatste natie ooüt beeter equivalent vinden voor het ver-
lies van America? E
l I Zoo er booven dit alles iets is, dat ons weederom ge- l
T vreest kan maaken bij onse nabuuren, is er zeeker geen lj
beeter middel als ons in de Indien, zoo ver onse vermo­ li
lik _ gens toelaten, redoutabel te maken. Geen van de twee
i , natien, die buyten ons in dit gewest in aanmerking koo-
I I men, kunnen den oorlog met effect, buyten ons meede-
helpen en nodige onderstand, op den duur voortzetten. De
France zoude in den laatsten oorlog, buyten ons onder-
I stand en toevlugt in onse havens, een slegt üguur gemaakt
I 2 hebben, en de Engelse waaren door dat te missen gedeel­ ‘
telijk in den jammerlijksten toestand geraakt. Als den oor-
log nog een jaar geduurt had, was hun lot aller verschrik-
él lijkst geworden; de honger zouw misschien diegeenen weg
l gesleept hebben, die door ziekte en andere ongemakken ‘
j nog over waaren gebleeven, volgens hun eygen getuyge­
nis. Door ons in staat te stellen kunnen wij die natie
hunnen handel (wijl zij het dog zijn daar wij het meeste
j Q nadeel van te wagten hebben, volgens de teegenwoordige
verbintenis der Republicq, en ook omdat zij na ons de
magtigste in de Indien zijn), ten tijden van oorlog, zeer
veel nadeel toebrengen, zoo niet geheel stremmen, aan-
‘ gezien onze dilïerente possessien, die genoegzaam alle in
· hun vaarweg leggen. De Engelse verliezen in de Oost-
= Indien, meer als ergens, aan onze alliantie; de Franse,
I, die hun thans zeer veel nadeel en afbreuk kunnen toe-
brengen, waaren van te vooren niets in die gewesten.
al


j
ow '>