HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 36

JPEG (Deze pagina), 796.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

j l
1 l
l 341 Me¢1z0¢·ie van den Capitain ier zee Ver­HueZZ.
ll dewgl ik geloof dat door de Comp. geleevert werden, daar
heel duur zgn. De Caap is een plaats, die meest door
lj . alle vreemde natien, en die de I11dische zee ingaan, en die
na Europa vaaren, bezogt word: dus maakt dat natuurlijk
. een groot debiet in alle goederen, die men voor de schee-
pen nodig heeft. De equipasieni‘ vind daar zgn reekening
l bij, en die zijn pakhuyzen zgn altijd voorzien, al heeft de
il Comp. niets meer in de haaren. Wanneer men in ’t alge-
? meen met aandagt de superbre bezitting beschouwt, die
l. wg in de Indien hebben, is ’t te bejammeren, dat er zoo X
. `I slecht de handen aan gehouden word; hoe ver zgn wg niet ä
superieur aan alle andere natien, die in dat werelddeel i
l j handel drijven en vastigheeden hebben. De Engelsche, j
l enkel bezitting hebbende op de vaste kust, zijn immers jl
, in comparatie van ons niets; de andere natien wil ik niet
j eens noemen.
J Hoe veele en gewigtige reeden hebben wg niet, om
I ” eyndelgk met een werk te beginnen, daar lang al om had 4
I . moeten gedagt worden en reeds voltooyd moest weezen. { E
Buyten tussenkomst der France was het na alle waar-
schgnlgkheid reeds te laat en alles voor ons verlooren; de
` intrest; welke die natie in onse welvaart in de Indien moet
l stellen, dewgl hun bestaan daar direct van afhangd, heeft
j¤ gelukkig ter onzer behoudenis gewerkt. Hoe dubbeld ge-
g lukkig is den oorlog niet voor o11s afgeloopen; in den staat
daar alles in was, aangaande de defencie (hetgeen nog wg-
j. . nig heeter is), hadden agt scheepen "ä1l1 linie zig meester
jg gemaakt van alle onze bezittinge, de Republiek de rijkste
'C tak van commersie ontweldigt en ons overlaaden met _
il schaamte en schande i11 de oogen van de geheele werelt.
.j Immers is het onverantwoordelgk, dat men wingewesten, U
die zoo veel bloed gekost hebben on1 or bezitters van te ·
worden, en naderhand zulke onnoemlgke schatten in het
vaderland hebben aangebragt, zoo weerloos te laaten leg-
gen. hebben niet verlooren in comparatie van hetgeen

ll o