HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 35

JPEG (Deze pagina), 755.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

l
I l
Memorie van den Capimin ier zee Ver-Huell. 33
Het ongemak dat de Gaap heeft, wijl er geen aanstal
tot vertimmering en kielen der scheepen gemaakt is, zouw i
geloof ik de Saldanabaay (bekend door het vernielen en
neemen van sommige onser O.­I. soheepen in den laatsten jy
l oorlog door den Commandeur Johnstone) kunnen verhel­
pen; het is mü onmogelijk geweest die te gaan bezigtigen; i
j de Princes Louisa heeft er gekield. In de andere twee {_
j baaijen die in aanmerking koomen, namentlijk de Baaij
i Tals en de Houtbaaij, ben ik geweest; de eerste, die men
j nooijt anders als in kwaade mousson gebruykt, wijl de `
seheepen ’t dan in de Tafelbaaij niet houden kunnen, is
een superbre ruyme groote Baaij, daar men in wintertijd j
met het slegte weeder veylig legt; dan de situatie der- Q
zelve is zoo, dat het mij niet wel mogelijk schijnt om de
scheepen, in dezelve leggende, te dekken teegens de vij­
and: men zoude moeten dulden dat de scheepen van daar i
weg sleepten zonder het te kunnen beletten, als er geen j
A W F aanmerkelijke magt van oorlogscheepen was, die de Baaij 1
j kan bevijligen; dit is, geloof ik, nooijt te veranderen; ‘
i alleenig is het mogelijk te beletten, dat men niet geex-
j poneerd is, dat zulks met een gering getal scheepen ons
j j niet overkomt; hetgeen er thans aangelegt is, is niet in
j staat om een schip van linie te weezen.
j De Houtbaaij komt beeter voor, hoewel men daar
i tot nu toe nog wijnig gebruyk van gemaakt heeft, ten
_ tijde van oorlog. Den ingang of mond van die Baaij is
i smal. Men zou daardoor het inloopen van den vijand lang
j kunnen betwisten, waaren er maar ter behoorlijke plaatze
j goede batterijen op de wal gelegd; men zal er deukelijk
, wel twaalf scheepen, en misschien meer, konnen bergen, l
j die daarin allen tijden van ’t_jaar veylig leggen. Het was
mij ·niet mogeljjk die op te kunnen neemen en een plan
j van te maaken, door dat er geen klijne vaartuygen waa~
ren. Vooral diende men te zorgen dat er op de Caap equi­ A
j pasiegoederen waaren aan het land voor de oorlogscheepen,
l
a
l
rl
’l