HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 34

JPEG (Deze pagina), 791.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

‘ l
¤
i 32 Memorie mm den Oapitaiu ter zee Ver-Huell.
i
j` _j eens vervaardigt zände (dat misschien nog wel anderhalf
lf jaar zal aanloopen , veel verwoesting aan te regten in de
i, Baaij op de vijandelijke scheepen.
i Denkelijk zal de vijand, die deeze plaats zoekt in te
neemen, zig eerst meester maaken van het Robben eyland, l
(hier houd de Comp. een post en is eyndelijk een verblijf`-
« plaats der banditen; dan het is er extraordinair gezond;
~ de Engelse zieken, die er in het jaar 17844 ontsoheept zijn, [
, van de oorlogsoheepen die in de Indien geduurende den l
ii oorlog gedient hadden, zijn meest altemaal, in hoe een j
j jammerlijke staat ook waaren, hersteld, en is ook nog
al vrij wat verversing te krijgen; men moge daarom wel
g j sorg dragen van dit alles te vernielen ten tijde van oor-
l log, vvijl onmogelijk is om het diflendeeren, en zulks niet
" i nodig is, als moetende van zelfs weeder in handen vallen)
je circa drie uuren van de Gaap geleegen. Hij kan daar zün
j ‘ , zieken ontscheepen, alles tot de landing gereed maaken,
j l het garnisoen door loose alarme alle nagten ontrusten en j w. ,,
i eyndelük een goede tijd en geleegïentheid waarneemen om
g de landing te doen, en het niet mogelijk zünde om te l
kunnen bepaalen waar hg het zoeken zal, dient men een j
iii aanmerkelijk getal troupen te hebben om ten minsten op _ j
j zommige der voornaamste plaatzen teevens met vrugt den l
i A vijand teegen te kunnen gaan. Met de teegenswoordige j
magt zou het zeekerlijk, mijns bedunkens, schielük gede-
Ml cideert weezen ten voordeelen onzer vüanden, zoo die in _
` deezer voegen te werk gingen. Men moet niet alleenig zor­
li, gen dat het nodige getal troupen voor de defensie van die
ii plaats zelve daar was, maar daarenbooven is er geen plaats j
beeter geschikt om recruten aan te konnen kweeken ter ver- j
i zending voor onze bezittingen in de Indien , zoo als ook om
>» die in tijd van nood bij te kunnen springen en te helpen;
_; immers was dat veel expediter als of die hulp uit Europa
@7 moet koomen, en de soldaten nergens beeterkoop te onder-
houden, door de overvloed van leevens middelen, als hier.
E :
E 4
l à
l