HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 33

JPEG (Deze pagina), 772.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

· Memorie van dan Capilaivz ier zee Ve¢‘­HueZZ. 31
nodig om daar iets meer van te zeggen: ook schijnt men 4
in ’tgeneraal van dat gevoelen te weezen. Het natoe-
zenden van een der beste Oläcieren van onze armé, als
Gouverneur, zal zeekerlijk door den tijd van gewenst efïect
weezen, niet alleenig voor het maintineeren der goede
order, hetgeen onder anderen zeer noodzaakelijk was ; maar,
i daar en booven, zal men zig gerust kunnen stellen, als
men ten minsten die man in de mogelijkheid steld om~
trent de difïensie, die mij toeschijnd lang niet gemaklijk _
te weezen. Aangezien de dilïerente landingplaatsen, die er
nl voor den vijand in de Tafelbaay zijn, en in de gesteldheid
daar zig thans de Gaap in bevind, is het zeekerlijk niet
`alleenig omdat op verre na alles nog niet aangelegt en
voltoijd is dat diende aangelegt te weeze11, maar ook uyt
gebrek aan troupes, dewijl het regiment Zwitsers dat er
legt, geen reeden geeft om veel op te vertrouwen, en
oflicier en_ soldaat is te onvreeden met hun staat en ver-
_ langd misschien niet anders als verandering (aleven eens
lt J is het op Gijlon met het regiment Luxemburg gesteld).
. Van ons is er maar 4iOO man, dan die zijn, dat moet ik
betuygen, in de beste order die men zig voor kan stellen, ‘
en worden gecommandeert door een Ghef, Gordon, die
alles aan zig schijnt te hebben wat een millitair nuttig
en respeotabel maakt. In de gesteldheid alwaar de Gaap
thans in is, herhaal ik, zoude die zeekerlijk aan een moe-
j I dige en sterke aanval niet lang kunnen resisteeren, en
j het is zeer te dugten dat men, weederom in oorlog raa-
d i kende en er iets ondernomen word teegen die plaats, men i
j ‘ zulks met geen geringe magt werkstellig zal maken. Men {
diende derhalven in tijds daar teegen te voorzien; de plans V
j van defensie en van de nog nodige aanleg in Holland i
j zijnde en door deskundige te zaam gesteld, kunnen ter
l regtsnoer strekken wat er dient gedaan te wo1·den. De
j nieuwe batterij die men bezig is met aan te leggen, komt
j mij voor een redoutabel werk te weezen en is in staat,
`
] . ..