HomeMemorie van den capitain ter zee Ver-huellPagina 32

JPEG (Deze pagina), 813.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 38.84 MB

· l
l
30 Jllcmorie van dan Oapióaivz ter zee V@7·­H/Mall.
j lijk, tot ons uiterste nadeel, ondervonden, wat gebruyk er
die active natie van zoude maaken en wij er in veele op-
zigton van hadden moeten maken). Immers hebben ver-
, scheyde der Engelsche oorlog- en andere O.­I. scheepen
in den laatsten oorlog jammerlijke getuygenisse gedraagen,
l die men zig voor kan stellen, grootendeels, zoo niet en-
li keld, veroorsaakt doordat men een van de beste verver-
sing­plaatsen der wereld (deeze naam verdiend dezelve met
g regt, zoo wel om desselfs situatie, aangaande de legging,
als om den overvloed van alle soort van leevensmiddelen, N
j j die men er vind) voorbij moet zeylen, zonder die aan te
j mogen doen. Zü waaren door dat gemis ten aldersterksten
Q blootgesteld aan die verderiiijkste ziekte, die lange zeer§­
l zen, zonder dat men zig van behoorlüke verversing kan
li voorsien, altoos na zig sleept; wie kan bepaalen, hoeveel
l van hun volk dat het leeven gekost heeft. Wat heeft een
_ ' bevelhebber, die met een,vloot scheepen, wier equipage
pi X na de frisse Oaapse lugt ingeademt en de verversing daar W R
i genooten te hebben, vol van gezondheid en kragten, ver- `
l der de Indische zee in zeyldt, geen voordeelen in alle zijn
onderneexningen te vvagten, in teegenoverstelling van een
il vloot, die genoodzaakt is die uithoek voorbij te zeylen,
j zig gelukkig mogte reekenen zoo hij met twee derde van
zijn equipage gezond in een der Indische havens arriveert
(Ik sla het, [ik] geloof niet te groot aan, zoo ik zeg met %
Vl I ` van zijn equipage, door malkanderen gereekent, indien het j I
een aanmerkelijk transport was, tot het doen eener expo- j
` ditie teegen een plaats als anderzints, in ’tleeven in een i
i, der Indische havens arriveerd: ten minsten zou het gans j
geen vreemde zaak weezen om een derde van zijn volk te
i verliezen). En men kan dan nog in geen eomparatie bren- j
gen de kragten om Fatigens, die den oorlog altoos na zig j
r sleept, uit te staan , die deeze door de lange rijs verzwakte l
menschen hebben, in teegenoverstelling van de anderen. j
De bewijzen zijn te duidelijk, herhaal ik, en maaken ’t on- I
ä · j
l
2 l
l i _ j